Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Die NG Kerk en homoseksualiteit PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrator   
Vrydag, 11 November 2016 20:00

Kyk ook:

Hier volg die pad wat die NG Kerk met homoseksualiteit geloop het.

1986: Sonde

Homoseksualiteit word gesien as ‘n afwykende vorm van seksualiteit. Homoseksuele praktyke en verhoudinge is sonde. Kyk 1986 NGK Homoseksuele standpunt.

1999: Deernis

Die klem is op Pastoraat op grond van menswaardigheid van alle mense (Wes-Kaap).

2002: Beleid

Etiek is ook belangrik daarom is die rol van Bybelse tekste weer in fokus. ’n Beleidstandpunte oor Skrifgesag en Skrifgebruik word geformuleer. Kyk 2002 NGK besluit oor skrifgesag.

2004: Verskil

Ten spyte daarvan dat dit blyk die Bybel die homoseksuele dade waaroor daar gepraat word as opstand teen God beskryf en as sodanig as sonde beoordeel, is daar verskil van mening of hierdie uitsprake in die Bybel van toepassing is op homoseksuele mense wat in 'n permanente verhouding van liefde en trou staan. Beleidstandpunte oor Skrifgesag en Skrifgebruik word weer formuleer. Kyk 2004 NGK Homoseksuele Standpunt.

2006: NG Kerk se parlementêre verteenwoordigers

In 2006 stel Ben du Toit en Kobus Geber, namens die NG Kerk voor, dat die parlement van Suid-Afrika homoseksuele huwelike wettig. Kyk NGK vra SA parlement dat homoseksuele huwelike gewettig word (Okt 2006).

Jan Mostert staan dit teë, maar dit help nie. Kyk The Civil Union Bill (Jan Mostert se pleidooi teen wettiging van homoseksuele huwelike).

2007: Selibaat

Voor die aanvang van die algemene sinode, pleit verskeie bekendes in ’n ope brief aan die algemene sinode van die NG Kerk dat die kerk openlike gay predikante op die kansel moet toelaat. Kyk Ope brief: teoloë pleit vir gays.

Die AS besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat 'n selibate lewenstyl beoefen, tot die predikantsamp toegelaat kan word. Verder erken die AS die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer. Kyk 2007 NGK homoseksuele besluit.

2008: Johan Strydom en Moreletapark gemeente

Johan Strydom wen die hofsaak teen Moreletapark nadat daar na bewering teen hom gediskrimineer is op grond van sy seksuele voorkeure. Kyk Gay wen teen kerk.

2011: Frits en Laurie Gaum

‘n Epos gesprek tussen Frits en Laurie Gaum word gepubliseer. Kyk E-pos gesprek tussen Frits en Laurie Gaum.

2011: Lulani Vermeulen

Lulani Vermeulen, ’n gay teologiese student, word nie gelegitimeer nie. Dit ontketen ’n herrie by baie! Kyk NG Kerk sê nee vir gay vrou as predikant.

2013: Nog studie

Die AS vra verdere studie oor die status van selfdegeslagverhoudings, terwyl homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie. Daar is ook ’n verbintenis om hierdie kwessie te hanteer aan die hand van die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid.

2015: Aanvaarding

Voor die aanvang van die 2015 Algemene Sinode word taakspanne aangestel om die kwessie te ondersoek (soos besluit tydens die 2013 AS). Die objektiwiteit van hierdie taakspanne is egter bevraagtekenbaar. Kyk Ope byeenkoms van die NGK se Taakspan oor Homoseksualiteit in Maart 2015 te Stellenbosch.

Nelus Niemandt, die moderator van die NG Kerk op daardie stadium, pleit openlik daarvoor dat homoseksuele mense nie selibaat hoef te bly nie. Kyk Nelus Niemandt se pleidooi: ‘Gooi NG Kerk óóp vir gays’.

Ook steun die teologiese fakulteit van Stellenbosch hierdie siening. Kyk Laat NG kerkrade oor gays besluit.

In Oktober besluit die sinode vir volle aanvaarding van menswaardigheid van alle mense ongeag seksuele orientasie, goedkeuring van selfdegeslagverhoudings en die kerklike bevestiging daarvan deur gewillige predikante. ’n Gespreksdokument oor Ons Christelike Geloof en die (moderne) Wetenskap aan die kerk word ontwikkel vir gebruik en orientering met die oog op hermeneutiek. Kyk en Opbou tot NGK homoseksuele besluit van 2015 en 2015 NGK homoseksuele besluit.

Hierdie besluit word sterk deur die drie teologiese fakulteite gesteun. Kyk NG teologiese skole pro-gay en Dit is 'n goeie besluit, sê NG dosente.

Heelwat NG gemeentes neem standpunt in teen hierdie besluit. Kyk NGK gemeentes teen gaybesluit.

Toe die notule van die Algemene Sinode egter uitgereik word, word daar besluit om die besluit op ys te plaas. Kyk NG Kerk: Gays sal moet wag.

2016

Namibië is ernstig om die Algemene Sinode te verlaat. Kyk Namibië hersien verhouding met SA ná gay-besluit.

Die gay-gemeenskap aanvaar nie dat die besluit gevries is nie en plaas groot druk op die NG Kerk om die besluit deur te voer. Kyk 65 maak beswaar teen bevriesing van gay besluit en Gay-huwelike: NGK-lidmate dreig met hof en ASM moet besluit oor appèlle).

Aanvanklik lyk dit of die besluit weer bekragtig word, (kyk NGK herstel alle regte vir gays in die kerk), maar op die ou einde word besluit om in November 2016 ‘n spesiale sinode te reël om hierdie kwessie weer te bespreek.

Volgens berigte (Appèlle slaag teen 2015-besluite en NGK draai 2015-besluit om) het die spesiale sinode die 2015 besluit omgedraai (kyk 2016 NGK Homoseksuele besluit). Dit is egter so versigtig opgestel dat is mens wonder.

Hoe dit ookal sy, die vraag word steeds gevra: Kan die NGK omdraai?