Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Inligting oor die vier evangelies PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Daniel Louw   
Woensdag, 16 Februarie 2011 20:10

Kyk ook:

Die volgende is algemene inligting oor die 4 evangelies.

Die 12 dissipels

Hier volg 'n lys van die 12 dissipels volgens Matteus 10, Markus 3:14-19 en Lukas 6:13-16.

 1. Petrus (Simon) (broer van Andreas)
 2. Andreas (broer van Simon Petrus)
 3. Jakobus (seun van Sebedeus, broer van Johannes)
 4. Johannes (seun van Sebedeus, broer van Jakobus)
 5. Filippus
 6. Bartlomeus
 7. Tomas
 8. Matteus (die tollenaar)
 9. Jakobus (seun van Alfeus)
 10. Taddeus (Lebbeus/Judas), seun van Jakobus
 11. Simon die fanatikus/Kananeër/Seloot/Yweraar
 12. Judas Iskariot wat Jesus verraai het

Kyk ook The 12 Apostles.

Die Onse Vader

Matteus 6:9-13:

(9) So moet julle bid: "Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
(10) laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
(11) Gee ons vandag ons daaglikse brood;
(12) en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
(13) en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose."

(Sommige manuskripte bevat ook die afsluitingsformule: “Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”)

Lukas 11:2-4:

(2) En Hy sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan: "Vader, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom.
(3) Gee ons elke dag ons daaglikse brood;
(4) en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie.”

Gelykenisse

 1. Die saaier (Mat 13:1-23)
 2. Die onkruid (Mat 13:24-30)
 3. Die mostertsaad (Mat 13:31-32)
 4. Die suurdeeg (Mat 13:33)
 5. Die verborge skat (Mat 13:44)
 6. Die kosbare pêrel (Mat 13:45-46)
 7. Die visnet (Mat 13:47-50)
 8. Die 2 skuldenaars (Luk 7:40-50)
 9. 9. Die onbarmhartige dienskneg (Mat 18:23-35)
 10. Die barmhartige Samaritaan (Luk 10:25-37)
 11. Die ryk dwaas (Luk 12:16-21)
 12. Die waaksame dienskneg (Luk 12:35-48)
 13. Die onvrugbare vyeboom (Luk 13:6-9)
 14. Die verlore skaap (Luk 15:3-7)
 15. Die verlore muntstuk (Luk 15:8-10)
 16. Die verlore seun (Luk 15:11-32)
 17. Die onregverdige bestuurder (Luk 16:1-13)
 18. Lasarus en die ryk man (Luk 16:19-31)
 19. Die onregverdige regter (Luk 18:1-8)
 20. Die Fariseër en die tollenaar (Luk 18:9-14)
 21. Die arbeiders in die wingerd (Mat 20:1-16)
 22. Die ponde (Luk 19:11-27)
 23. Die goeie Herder (Joh 10:1-18)
 24. Die 2 seuns (Mat 21:28-32)
 25. Die landbouers (Mat 21:33-46)
 26. Die bruilof (Mat 22:1-14)
 27. Die tien jong meisies (Mat 25:1-13)
 28. Die talente (Mat 25:14-30)
 29. Die skape en die bokke (Mat 25:31-46)
 30. Die ware wynstok (Joh 15:1-8)

Jesus se wonderwerke

# Wonderwerk Matteus Markus Lukas Johannes
1 Jesus verander water in wyn       2:1-11
2 Jesus genees die regeringsamptenaar se seun       4:43-54
3 Jesus dryf 'n bose gees uit   1:21-27 4:31-36  
4 Jesus genees Petrus se skoonmoeder 8:14-15 1:29-34 4:38-41  
5 Jesus genees baie siekes 8:16-17 1:32-34 4:40-41  
6 Eerste wonderbaarlike visvangs     5:1-11  
7 Jesus genees 'n man met melaatsheid 8:1-4 1:40-45 5:12-16  
8 Jesus genees die offisier se slaaf 8:5-13   7:1-10 (4:43-54)
9 Jesus genees 'n verlamde 9:1-8 2:1-12 5:17-26  
10 Jesus genees die man met die gebreklike hand 12:9-14 3:1-6 6:6-11  
11 Jesus wek 'n weduwee in Nain se seun op uit die dood     7:11-17  
12 Jesus maak die storm stil 8:23-27 4:35-41 8:22-25  
13 Jesus dryf bose geeste in 'n trop varke 8:28-33 5:1-20 8:26-39  
14 Jesus genees 'n vrou in die skare wat aan bloedvloeiing ly 9:20-22 5:21-43 8:40-56  
15 Jesus wek Jairus se dogtertjie op uit die dood 9:18,
23-26
5:21-24,
35-43
8:40-42,
49-56
 
16 Jesus genees twee blinde mans 9:27-31      
17 Jesus genees 'n stom man 9:32-34      
18 Jesus genees 'n sieke by die bad van Betesda       5:1-15
19 Eerste vermeerdering van die brood (5000 mense) 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-15
20 Jesus loop op die water 14:22-33 6:45-52   6:16-21
21 Jesus genees baie siekes in Gennesaret 14:34-36 6:53-56    
22 Jesus genees 'n Kanaänitiese vrou se dogter met 'n bose gees 15:21-28 7:24-30    
23 Jesus Heals a Deaf and Dumb Man   7:31-37    
24 Tweede vermeerdering van die brood (4000) 15:32-39 8:1-13    
25 Jesus genees 'n blinde man by Betsaida   8:22-26    
26 Jesus genees 'n man wat blind gebore is       9:1-12
27 Jesus dryf 'n bose gees uit 'n seun 17:14-20 9:14-29 9:37-43  
28 Muntstuk vir tempelbelasting in vis se mond 17:24-27      
29 Jesus genees 'n besetene wat blind en stom is 12:22-23   11:14-23  
30 Jesus genees 'n kreupel vrou     13:10-17  
31 Jesus genees 'n man wat aan water gely het op die Sabbat     14:1-6  
32 Jesus genees 10 melaatses     17:11-19  
33 Jesus wek Lasarus op uit die dood       11:1-45
34 Jesus genees Bartimeus van blindheid 20:29-34 10:46-52 18:35-43  
35 Jesus vervloek die vyeboom 21:18:22 11:12-14    
36 Jesus genees die hoëpriester se slaaf se oor wat Petrus afgekap het     22:50-51  
37 Tweede wonderbaarlike visvangs       21:4-11

(Vanaf Miracles of Jesus.)

Jesus se kruiswoorde

 1. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. (Luk 23:34)
 2. Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. (Luk 23:43)
 3. Daar is u seun (aan Maria). Daar is jou moeder (aan Johannes). (Joh 19:26-27)
 4. My God, my God, waarom het U My verlaat? (Mat 27:46)
 5. Ek is dors. (Joh 19:28)
 6. Dit is volbring. (Joh 19:30)
 7. Vader, in U hande gee Ek my gees oor. (Luk 23:46)