Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Verkondig die Bybel dat die aarde plat is? PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Daniel Louw   
Saterdag, 21 April 2012 14:43

Kyk ook:

Hennie Mouton som hierdie kwessie baie mooi op in sy boek Skepping vs Evolusie - Onversoenbaar!, bl 59-60, wat gratis afgelaai kan word. Ek het hoofsaaklik van daar geleen of direk aangehaal.

Die idee dat alle vroeër mense in die geskiedenis in 'n plat aarde geglo het, is foutief. Die historikus Jeffrey Burton Russell (1934 -) het die plat aarde mite meer as 20 jaar gelede deeglik weerlê in sy studie Inventing the Flat Earth.

Die vier hoeke van die hemel in Jer 49:36, die vier hoeke van die aarde, soos beskryf word in Jes 11:12, Opb 7:1 en Opb 20:8, en die vier hoeke van die land in Eseg 7:2, is netso min ’n letterlike beskrywing as Jesus se verwysing na die vier winde van die aarde in Mat 24:31 en Mark 13:27.

 • 1 Sam 2:8 : Hy laat die geringes uit die stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit; Hy skenk hulle 'n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde daarop gegrondves.
 • Jer 49:36 : Ek laat die vier winde losbreek teen Elam, die winde uit die vier hoeke van die hemelruim, Ek verjaag hulle al die windrigtings in; daar sal nie ‘n nasie wees nie of van Elam se vlugtelinge sal daar beland.
 • Jes 11:12 : Die Here sal ‘n vaandel oprig onder die nasies en sal die ballinge van Israel bymekaarmaak, die verstrooides van Juda laat saamkom van die uithoeke van die aarde af.
 • Opb 7:1 : Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie.
 • Opb 20:8 : Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see.
 • Eseg 7:2 : En jy, mensekind, so spreek die Here HERE tot die land van Israel: Einde! Die einde het gekom oor die vier hoeke van die land. (1953 vertaling)
 • Mat 24:31 : En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
 • Mark 13:27 : En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

Dit beteken bloot “van orals” of “orals op” of “beskou alles” en probeer duidelik nie die vorm van die hemel, die aarde of die land Israel weergee nie. Bogenoemde kan byvoorbeeld hoegenaamd nie in terme van beskrywings van werklikhede met Gen. 1 - 11 vergelyk word waar werklike gebeure, name, ouderdomme ensovoorts weergegee word nie. Daar is in ieder geval ’n paar verwysings in die Bybel na die rondheid van die aarde:

 • Job 26:10 "Hy plaas die horison op die see, ‘n grens tussen lig en donker."
 • Spr 8:27 "Ek was daar toe Hy die hemelgewelf opgerig het, toe Hy die horison oor die see afgemerk het"
 • Jes 40:22 "God het sy troon bokant die hemelkoepel..."
 • Job 26:7 ook nog genoem dat die aarde in die leë ruimte hang: "God sprei die hemel uit oor die leë ruimte, Hy laat die aarde hang waar niks is nie."

Alhoewel bg verwysings ook moontlik simbolies is, wonder mens nogal oor die objektiwiteit van die Bybelkritici wat nooit na hierdie verse verwys nie. Die historikus Jeffrey Russell het aangetoon dat die kerk nooit aan ’n plat aarde geglo het, of gedink het dat dít die implikasie van die vier hoeke van die aarde is nie. Slegs ’n paar eksentrieke karakters, yl versprei oor die laaste 20 eeue, het dit verkondig.

Sekerlik is die Bybel nie in die eerste plek ’n wetenskaplike handboek nie – daar bestaan nie ’n indeks waarin mens ’n spesifieke wetenskaplike onderwerp kan opsoek, en dan alles daaroor mooi bymekaar beskryf kan vind nie. Maar skeppingsleerders glo dat die wetenskaplike en geskiedkundige gegewens in die Bybel waar is. Wat sou die sin vir die alwetende God gewees het om foutiewe wetenskaplike inligting in die Bybel te laat aanteken het? Hoekom sou die Here ’n fiktiewe verhaal van Adam en Eva gebruik om die begrip van die oorsprong van die mens se sonde oor te dra, en eeue later sy eniggebore Seun werklik laat sterf het vir die sondes waarvan die oorsprong slegs simbolies is? Skeppingsleerders glo dat die eenvoudige antwoord is dat Adam en Eva en wat daarop volg, werklik gebeur het.

Moet alles in die Bybel dus letterlik verstaan word? Nee. Die Bybel bevat byvoorbeeld die volgende genres:

 • Wet: Levitikus en Deuteronomium. Hierdie boeke is egter ook geskiedenis én het ten doel om God se karakter aan ons te openbaar.
 • Geskiedenis: Genesis, Eksodus, Numeri, Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Ester, Jona en Handelinge.
 • Wysheid: Job, Spreuke en Prediker. Spreuke en Prediker is suiwer wysheid, terwyl Job egter ook geskiedenis is.
 • Poësie: Psalms en Klaagliedere. Daar is egter selfs in die Psalms geskiedenis opgeteken – bv Ps 78 bevat ’n opsomming van die geskiedenis van die uittog uit Egipte.
 • Evangelie: Matteus tot Johannes. Die Evangelies is eintlik ook geskiedenis omdat dit Jesus se geskiedenis op aarde weergee.
 • Briewe: Romeine tot Judas.
 • Profesieë: Jesaja, Jeremia, Esegiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Miga, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. ’n Mens moet egter onthou dat hierdie boeke soms selfs meer geskiedenis bevat as net profesieë.
 • Apokaliptiek (handel oor die wederkoms): Dele van Daniël en Openbaring.
 • Gelykenisse: Vervat in die Evangelies, Matteus tot Johannes.
 • Romans: Die Bybel bevat selfs romans soos Hooglied.

Dus moet die Bybel verstaan word soos dit geskryf is. Lees:

 • metafore as metafore;
 • poësie as poësie;
 • letterlike geskiedenis as letterlike geskiedenis ensovoorts.

Is daar iemand wat beweer dat Jesus se gelykenisse van bv die saaier (Mat 13:3) of die gelykenis van die 5 verstandige en 5 onverstandige meisies (Mat 25:1) letterlik gelees moet word? Het Jesus na werklike mense verwys toe Hy hierdie gelykenisse vertel het? Die antwoord is natuurlik "nee". Hoekom redeneer mense dan dat die Bybel 'n plat aarde verkondig?

Vandag is daar steeds mense wat aan 'n plat aarde glo. Die ironie is dat hulle leier, Daniel Shenton, ook aan evolusie glo (kyk Flat earth leader is an evolutionist!)