Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Aanhalings oor gebed (Prayer quotes) PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Daniel Louw   
Sondag, 22 September 2013 19:48

Die volgende aanhalings oor gebed is baie inspirerend (kyk ook Die Bybel oor gebed). Dit is seker van die beste gebedsopleiding wat 'n mens kan kry. Moet egter nie dat dit by 'n inspirende gevoel bly nie. Gaan oor tot aksie! Soos John Laidlaw sê: "Die belangrikste les oor gebed is net dit: Doen dit! Doen dit! Doen dit! Wil jy geleer word om te bid? My antwoord is om te bid en om nooit moeg daarvoor te word nie, en dan sal jy nooit faal nie ..."

Kyk ook die baie goeie fliek War Room, wat oor gebed handel.

Kyk ook:

"Het jy al so baie daaroor gebid soos jy daaroor gepraat het?"

"Have you prayed about it as much as you've talked about it?"

“Jy kan meer doen as bid nadat jy gebid het, maar jy kan nie meer doen as bid totdat jy gebid het nie.” ~ A.J. Gordon

"You can do more than pray after you have prayed; but you can never do more than pray until you have prayed.” ~ A.J. Gordon

“Gebed is die uitklophou; tydens eredienste word die stukke eenvoudig opgetel.” ~ S.D. Gordon

"Prayer strikes the winning blow; service is simply picking up the pieces.” ~ S.D. Gordon

“Die grootste ding wat enigiemand vir God of sy medemens kan doen, is gebed.” ~ S.D. Gordon

"The greatest thing anyone can do for God or man is pray.” ~ S.D. Gordon

"Gebed beïnvloed God nie. Gebed beïnvloed God verseker. Dit beïnvloed nie Sy doel nie. Dit beïnvloed Sy optrede." ~ SD Gordon

"Prayer does not influence God. Prayer surely does influence God. It does not influence His purpose. It does influence His action.” ~ S.D. Gordon

"Gebed is wonderlik om visie te verhelder, die senuwees te kalmeer, plig te definieer, die doel te versterk, en die gees te verheerlik en te versterk." ~ SD Gordon

"Prayer wonderfully clears the vision; steadies the nerves; defines duty; stiffens the purpose; sweetens and strengthens the spirit.” ~ S.D. Gordon

"Die groot geeste van die wêreld vandag is die mense wat bid! Ek bedoel nie diegene wat oor gebed praat nie, of diegene wat sê dat hulle in gebed glo nie, of diegene wat gebed verduidelik nie. Ek bedoel diegene wat werklik tyd maak om te bid. Hulle het nie die tyd nie. Dit moet geneem word van iets anders. Daardie iets anders is belangrik, baie belangrik en dringend, maar steeds minder belangrik en dringend as gebed. Daar is mense wat gebed eerste geplaas, en die ander items in die lewe se skedule rondom en ná gebed groepeer. Hierdie is die mense wat vandag die meeste doen om siele vir God te wen, probleme op te los, kerke te ontwaak, beide mense en geld vir sendingposte te verskaf, hul lewens vars en sterk hou in opofferende diens in die vreemde, waar die velste gevegte aan die gang is, en hulle hou die aarde liefliker vir ‘n bietjie langer." ~ SD Gordon

“The great people of the earth today are the people who pray! I do not mean those who talk about prayer; nor those who say they believe in prayer; nor those who explain prayer; but I mean those who actually take the time to pray. They have not time. It must be taken from something else. That something else is important, very important and pressing, but still, less important and pressing than prayer. There are people who put prayer first, and group the other items in life's schedule around and after prayer. These are the people today who are doing the most for God in winning souls, in solving problems, in awakening churches, in supplying both men and money for mission posts, in keeping fresh and strong their lives far off in sacrificial service on the foreign field, where the thickest fighting is going on, and in keeping the old earth sweet a little while longer.” ~ S.D. Gordon

“God doen niks, behalwe in reaksie op gelowige gebed.” ~ John Wesley (Bekende evangelis wat daagliks 2 ure aan gebed bestee het)

"God does nothing except in response to believing prayer.” ~ John Wesley (Famous evangelist who spent 2 hours daily in prayer)

“Gebed is waar die aksie is.” ~ John Wesley

“Prayer is where the action is.” ~ John Wesley

Die man van gebed: "... sy hart is ewig opgehef tot God, ten alle tye en op alle plekke. Geen persoon of ding verhinder, nog minder onderbreek hom hierin nie. Of hy alleen is of saam met mense, besig is met ontspanning, of in 'n gesprek, sy hart is ewig by die Here. Of hy lê of opstaan, God is in al sy gedagtes; hy wandel voortdurend met God, met die liefdevolle oog van sy gemoed steeds gevestig op Hom, en oral 'sien hy Hom wat onsigbaar is. '"~ John Wesley (Evangelis)

The man of prayer: "...his heart is ever lifted up to God, at all times and in all places. In this he is never hindered, much less interrupted, by any person or thing. In retirement or company, in leisure, business, or conversation, his heart is ever with the Lord. Whether he lie down or rise up, God is in all his thoughts; he walks with God continually, having the loving eye of his mind still fixed upon him, and everywhere 'seeing Him that is invisible.’“ ~ John Wesley (Evangelist)

“Indien ek versuim om elke oggend twee ure in gebed te spandeer, kry die duiwel die oorwinning deur die dag. Ek het so baie werk dat ek dit nie sal kan afhandel sonder om drie uur per dag in gebed te spandeer nie.” ~ Martin Luther

"If I fail to spend two hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. I have so much business I cannot get on without spending three hours daily in prayer.” ~ Martin Luther

“Gebed is nie om God se onwilligheid te oorkom nie, maar om toegang te kry tot Sy bereidwilligheid.” ~ Martin Luther

"Prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of His willingness.” ~ Martin Luther

"Soos kleremakers se werk is om klere te maak en skoenmakers om skoene te maak, so is dit ook Christene se werk om te bid." ~ Martin Luther

"As is the business of tailors to make clothes and cobblers to make shoes, so it is the business of Christians to pray.” ~ Martin Luther

“Die belangrikste ding wat ‘n wedergebore Christen kan doen is om te bid.” ~ Chuck Smith

"The most important thing a born again Christian can do is to pray.” ~ Chuck Smith

“Gebed verander nie die doel van God nie, maar gebed verander wel die dade van God.” ~ Chuck Smith

"Prayer does not change the purpose of God. But prayer does change the action of God.” ~ Chuck Smith

“God vorm die wêreld deur gebed. Hoe meer gebed daar in die wêreld is, hoe beter sal die wêreld wees, hoe sterker die magte teen die bose ...” ~ E.M. Bounds

“God shapes the world by prayer. The more prayer there is in the world the better the world will be, the mightier the forces of against evil …” ~ E.M. Bounds

“Om met mense oor God te praat ‘n goeie ding, maar dit is beter om met God te praat oor mense.” ~ E.M. Bounds

"Talking to men for God is a great thing, but talking to God for men is greater still.” ~ E.M. Bounds

“Die mense wat die meeste vir God in hierdie wêreld gedoen het, was die wat vroeg op hul knieë was. Hy wat die geleentheid en varsheid van die vroeë oggend mors met ander aktiwiteite eerder as om God te soek, sal swak vordering maak op soek na Hom die res van die dag. As God nie eerste in ons gedagtes en pogings in die oggend is nie, sal Hy in die laaste plek wees vir die res van die dag.” ~ E.M. Bounds

"The men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking Him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, He will be in the last place the remainder of the day.” ~ E.M. Bounds

“God se saak is verbind tot mense, God verbind Homself aan mense. Biddende mense is die vise-regente (ryksbestuurders) van God; hulle doen Sy werk en voer Sy planne uit.” ~ E.M. Bounds

"God's cause is committed to men; God commits Himself to men. Praying men are the vice-regents of God; they do His work and carry out His plans.” ~ E.M. Bounds

“Geen studie kan opmaak vir die versuim om te bid nie. Geen ywer, geen toewyding, geen studie en geen geskenke sal voorsien in die gebrek van gebed nie.” ~ E.M. Bounds

"No learning can make up for the failure to pray. No earnestness, no diligence, no study, no gifts will supply its lack.” ~ E.M. Bounds

“Die klein waarde wat ons aan gebed heg is 'n bewys van die min tyd wat ons daaraan afstaan.” ~ E.M. Bounds

"The little estimate we put on prayer is evidence from the little time we give to it.” ~ E.M. Bounds

“Dit is nodig om te herhaal en weer te herhaal dat gebed, as 'n blote gewoonte, of as 'n optrede wat as roetine en bloot professioneel gedoen word ‘n dooie ding is en uiteindelik verrot.” ~ E.M. Bounds

"It is necessary to iterate and reiterate that prayer, as a mere habit, as a performance gone through by routine or in a professional way, is a dead and rotten thing.” ~ E.M. Bounds

"Gebed is die grootste van alle kragte, omdat dit God eer en Hom in aktiewe hulp bring." ~ EM Bounds

"Prayer is the greatest of all forces, because it honors God and brings him into active aid.” ~ E.M. Bounds

"Gebed moet nie beskou word ‘as 'n plig wat uitgevoer moet word nie, maar eerder as 'n voorreg om te kan geniet, 'n rare vreugde wat altyd 'n nuwe skoonheid openbaar.’" ~ EM Bounds

“Prayer should not be regarded ‘as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty.’” ~ E.M. Bounds

"Gebed breek toe deure oop, smelt kettings, sluit tronke oop en maak ‘n opening vir die kinders van God waar hulle kan deurgaan.” ~ EM Bounds

"Prayer breaks all bars, dissolves all chains, opens all prisons, and widens all straits by which God's saints have been held.” ~ E. M. Bounds

"’n Lewe wat groei in suiwerheid en toewyding sal 'n meer biddende lewe wees." ~ EM Bounds

"A life growing in its purity and devotion will be a more prayerful life.” ~ E. M. Bounds

"Laat ons vier dinge altyd in gedagte hou: God hoor gebed, God respekteer gebed, God beantwoord gebed, en God bevry deur gebed." ~ EM Bounds

"Four things let us ever keep in mind: God hears prayer, God heeds prayer, God answers prayer, and God delivers by prayer.” ~ E. M. Bounds

"Ons kan niks sonder gebed doen nie. Alle dinge kan gedoen word deur indringende gebed. Dit is wat Jesus Christus ons leer." ~ EM Bounds

"We can do nothing without prayer. All things can be done by importunate prayer. That is the teaching of Jesus Christ" ~ E. M. Bounds

"Om min te bid is om voor te gee, 'n salf vir die gewete, 'n klug en 'n dwaling." ~ EM Bounds

"Little praying is a kind of make believe, a salve for the conscience, a farce and a delusion.” ~ E. M. Bounds

"Die woord van God is die kos waardeur gebed gevoed en sterk gemaak word." ~ EM Bounds

"The word of God is the food by which prayer is nourished and made strong.” ~ E. M. Bounds

"Wat die kerk vandag nodig het is nie meer of beter meganismes nie, nie nuwe organisasies of meer bewonderenswaardige metodes nie, maar manne wat deur die Heilige Gees gebruik kan word – manne van gebed, manne wat sterk is in gebed." ~ EM Bounds

“What the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more novel methods, but men whom the Holy Ghost can use— men of prayer, men mighty in prayer.” ~ E.M. Bounds

"Gebed word nie in 'n klaskamer geleer nie, maar in die binnekamer." ~ EM Bounds

"Prayer is not learned in a classroom but in the closet.” ~ E. M. Bounds

"Gebed is nie ‘n monoloog nie, maar ‘n dialoog. God se stem in reaksie op myne, is die belangrikste deel." ~ Andrew Murray

"Prayer is not monologue, but dialogue. God’s voice in response to mine is its most essential part.” ~ Andrew Murray

“Die man wat die Christelike kerk mobiliseer om te bid sal die grootste bydrae tot wêreldevangelisasie in die geskiedenis maak.” ~ Andrew Murray

“The man who mobilizes the Christian church to pray will make the greatest contribution to world evangelization in history.” ~ Andrew Murray

“Geloof in 'n gebedsverhorende God, maak ‘n gebedsliewende Christen.” (“Indien jy glo dat God jou gebede sal verhoor, sal jy lief wees vir gebed.”) ~ Andrew Murray

"Faith in a prayer-hearing God will make a prayer-loving Christian.” ~ Andrew Murray

"As jou geestelike lewe gesond is onder die volle krag van die Heilige Gees, sal voortdurende gebed natuurlik wees." ~ Andrew Murray

"If the spiritual life be healthy, under the full power of the Holy Spirit, praying without ceasing will be natural.” ~ Andrew Murray

"Ons moet begin om te glo dat God, in die geheimenis van gebed, ons toevertrou het met 'n krag wat die Hemelse wêreld kan beweeg en Sy krag na die aarde kan bring." ~ Andrew Murray

"We must begin to believe that God, in the mystery of prayer, has entrusted us with a force that can move the Heavenly world, and can bring its power down to earth.” ~ Andrew Murray

"Tyd spandeer in gebed, het meer waarde as werk. Gebed alleen gee werk sy waarde en sukses. Gebed open die weg vir God Self om Sy werk in ons en deur ons te doen. Laat intersessie ons belangrikste werk as God se boodskappers wees; daarin verseker ons die teenwoordigheid en krag van God om met ons te gaan." ~ Andrew Murray

"Time spent in prayer will yield more than that given to work. Prayer alone gives work its worth and its success. Prayer opens the way for God Himself to do His work in us and through us. Let our chief work as God's messengers be intercession; in it we secure the presence and power of God to go with us.” ~ Andrew Murray

"Gebed is om uit te reik na die onversorgdes; om te vas is om die aardse dinge opsy te skuif. Vas is die uitdrukking, verdieping en bevestiging van ons besluit om iets op te offer. Dit help ons selfs om wat ons begeer vir die koninkryk van God te bekom." ~ Andrew Murray

"Prayer is reaching out after the unseen; fasting is letting go of all that is seen and temporal. Fasting helps express, deepen, confirm the resolution that we are ready to sacrifice anything, even ourselves to attain what we seek for the kingdom of God.” ~ Andrew Murray

"Elke keer, voordat jy in gebed intree vir iemand anders, wees eers stil en aanbid God in Sy heerlikheid. Dink aan wat Hy kan doen en hoe Hy 'n welbehae het om die gebede van Sy verloste mense te hoor. Dink aan jou plek en voorreg in Christus, en verwag groot dinge!" ~ Andrew Murray

"Each time, before you intercede, be quiet first, and worship God in His glory. Think of what He can do, and how He delights to hear the prayers of His redeemed people. Think of your place and privilege in Christ, and expect great things!” ~ Andrew Murray

"Wees versigtig in jou gebede, veral om God te beperk - nie net deur ongeloof nie, maar deur te dink dat ons weet wat Hy kan doen. Verwag onverwagte dinge 'bo alles wat ons bid of dink.' (Ef 3:20)" ~ Andrew Murray

"Beware in your prayers, above everything else, of limiting God, not only by unbelief, but by fancying that you know what He can do. Expect unexpected things 'above all that we ask or think.' (Ef 3:20)“ ~ Andrew Murray

"Baie Christene val terug ... Hulle is nie in staat om op te staan teen die versoekings van die wêreld, of van hulle ou natuur nie. Hulle streef daarna om hul bes te doen om teen die sonde te veg en om God te dien, maar hulle het geen krag nie. Hulle het nooit werklik die geheim begryp nie: Die Here Jesus sal uit die hemel elke dag voortgaan met Sy werk in my, maar op een voorwaarde: die siel moet elke dag aan Hom tyd gee om sy liefde en sy genade te verleen. Die onontbeerlike voorwaarde vir groei en krag is tyd alleen met die Here Jesus elke dag." ~ Andrew Murray

"Many Christians backslide...They are unable to stand against the temptations of the world, or of their old nature. They strive to do their best to fight against sin, and to serve God, but they have no strength. They have never really grasped the secret: The Lord Jesus will every day from heaven continue His work in me. But on one condition—the soul must give Him time each day to impart His love and his grace. Time alone with the Lord Jesus each day is the indispensable condition of growth and power.” ~ Andrew Murray

"Sluit die wêreld uit, trek terug van alle wêreldse gedagtes en tydsbestedings en sluit jouself af met God om Hom in die geheim te aanbid. Laat jou hoof onderwerp in die gebed wees om die teenwoordigheid van jou Hemelse Vader te verwesenlik." ~ Andrew Murray

"Shut the world out, withdraw from all worldly thoughts and occupations, and shut yourself in alone with God, to pray to Him in secret. Let this be your chief object in prayer, to realize the presence of your heavenly Father.” ~ Andrew Murray

“Mense kan ons oproep verag, ons boodskap verwerp, ons argumente teenstaan, ons as mense minderwaardig ag, maar hulle is hulpeloos teen ons gebede.” ~ Sidlow Baxter

"Men may spurn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our prayers.” ~ Sidlow Baxter

"Ek kan my indink hoe Satan al die duiwels in die hel versamel en bespreek wat hulle kan doen om Christene te vernietig en Satan sê: ‘Weerhou hulle daarvan om te bid, want dit maak nie saak wat anders hulle doen nie, as hulle nie bid nie, kan ons hulle elke keer klop. Maar as hulle leer hoe om te bid, sal hulle ons elke keer klop. Weerhou hulle daarvan om te bid.'" ~ Dr Sidlow Baxter

"I can just imagine Satan gathering all the demons in hell and discussing what they can do to destroy Christians. And Satan says, 'Keep them from praying. Because no matter what else they do, if they don't pray, we can beat them every time. But if they learn how to pray, they'll beat us every time. Keep them from praying.'“ ~ Dr. Sidlow Baxter

“’n Mens moet nooit enigiets begin inisieer wat hy nie met gebed kan versadig nie.”

"One should never initiate anything that he cannot saturate with prayer."

“Satan geen nie om hoeveel mense oor gebed lees nie, solank hy hulle net kan weghou om self te bid.” ~ Paul E. Billheimer

“Satan does not care how many people read about prayer if only he can keep them from praying.” ~ Paul E. Billheimer

“My broer, bid, ten spyte van die Satan. Bid, spandeer ure in gebed, verwaarloos eerder jou vriende as om nie te bid nie. Vas eerder, verloor ontbyt, aandete, tee, en aandete - en verloor slaap ook - as om nie te bid nie. En ons moenie net oor gebed praat nie, ons moet ernstig bid. Die Here is naby. Hy kom saggies terwyl die meisies sluimer (Mat 25).” ~ Andrew A. Bonar

"Oh brother, pray; in spite of Satan, pray; spend hours in prayer; rather neglect friends than not pray; rather fast, and lose breakfast, dinner, tea, and supper - and sleep too - than not pray. And we must not talk about prayer, we must pray in right earnest. The Lord is near. He comes softly while the virgins slumber.” ~ Andrew A. Bonar

“Moenie bid wanneer jy so voel nie. Maak ‘n afspraak met die Here en bly daarby. ‘n Mens is kragtig op sy knieë.” ~ Corrie ten Boom

"Don’t pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees.” ~ Corrie ten Boom

“Die krag van gebed is nog nooit tot sy volle kapasiteit beproef nie. As ons magtige wonders van goddelike krag en genade in die plek van swakheid, mislukking en teleurstelling wil sien, laat ons God se staande uitdaging beantwoord: ‘Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend stel aan groot en ondeurgrondelike dinge waarvan jy nie weet nie!’ (Jer 33:3)” ~ J. Hudson Taylor

"The prayer power has never been tried to its full capacity. If we want to see mighty wonders of divine power and grace wrought in the place of weakness, failure and disappointment, let us answer God's standing challenge, ‘Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not!' (Jer 33:3)“ ~ J. Hudson Taylor

"Agtien-jaar-oue Hudson Taylor het in sy pa se biblioteek gedwaal en lees toe 'n evangelietraktaatjie. Hy kon nie die boodskap daarvan afskud nie. Uiteindelik het hy op sy knieë geval en Christus as sy Verlosser aanvaar. Later het sy ma wat weg was, terug huistoe gekom. Toe Hudson vir haar die goeie nuus meedeel, het sy gesê: "Ek weet reeds. Tien dae gelede, dieselfde dag waarop jy vir my gesê het dat jy die traktaatjie gelees het, het ek die hele middag in gebed vir jou spandeer totdat die Here my verseker het dat my dwars seun in die kudde ingebring is." ~ Our daily Bread, 19 Julie 1989. [Hudson Taylor (1832-1905) was 'n bekende sendeling in Sjina. Hy was die stigter van die China Inland Mission, wat tydens sy dood, 205 sendingstasies met meer as 800 sendelinge en 125 000 Chinese Christene ingesluit het. Hy het 51 jaar in Sjina spandeer.]

"Eighteen-year-old Hudson Taylor wandered into his father's library and read a gospel tract. He couldn't shake off its message. Finally, falling to his knees, he accepted Christ as his Savior. Later, his mother, who had been away, returned home. When Hudson told her the good news, she said, "I already know. Ten days ago, the very date on which you tell me you read that tract, I spent the entire afternoon in prayer for you until the Lord assured me that my wayward son had been brought into the fold." Our Daily Bread, July 19, 1989. [Hudson Taylor (1832-1905) was a famous missionary in China. He was founder of the China Inland Mission which, at his death, included 205 mission stations with over 800 missionaries, and 125 000 Chinese Christians. He spent 51 years in China.]

"Het die hele gemeente sedert die dae van Pinkster, al ooit alle ander werk opsy gesit en op Hom gewag vir tien dae, sodat die Heilige Gees se krag openbaar kon word? Ons gee te veel aandag aan metode en organisasie en hulpbronne, en te min aandag aan die bron van krag." ~ Hudson Taylor

"Since the days of Pentecost, has the whole church ever put aside every other work and waited upon Him for ten days, that the Spirit’s power might be manifested? We give too much attention to method and machinery and resources, and too little to the source of power.” ~ Hudson Taylor

"Ek het gesien hoe baie mense werk sonder om te bid, maar ek het nog nooit gesien dat iets goeds daarvan kom nie. Ek het egter nog nooit iemand gesien wat bid en dit nie werk nie." ~ James Hudson Taylor

“I have seen many men work without praying, though I have never seen any good come out of it; but I have never seen a man pray without working.” ~ James Hudson Taylor

“Satan bewe van angs wanneer hy die swakste Christen op sy knieë sien.” ~ William Cowper

"Satan trembles when he sees the weakest Christian on his knees.” ~ William Cowper

“As ‘n kerk ‘n beter prediker wil hê, moet daar net gebid word vir die een wat hulle het.”

"If the church wants a better pastor, it only needs to pray for the one it has."

"Seven days without prayer makes one weak.” ~ Allen E. Vartlett

“Gebed is die werklike werk, evangelisasie is net die opruiming.”

"Prayer is the real work, Evangelism is just the mopping up."

“Net so min as wat jy 'n lewende man sal vind wat nie asem nie, sal jy ook nie 'n lewende Christen vind wat nie bid nie.” ~ Matthew Henry

"You may as soon find a living man that does not breath, as a living Christian that does not pray.” ~ Matthew Henry

“Gebed sal maak dat 'n mens ophou om te sondig, andersyds sal sonde 'n mens van gebed weglok.” ~ John Bunyon

"Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer.” ~ John Bunyon

“Hy wat geleer het om te bid het die grootste geheim van 'n heilige en gelukkige lewe geleer.” ~ William Law

"He who has learned to pray has learned the greatest secret of a holy and happy life.” ~ William Law

“Wil jy iemand aanvaar, of weer liefkry? Bid dan vir hom.” ~ William Law

“Do you want to accept someone, or again love him? Then pray for him.” ~ William Law

“Daar is nie in die wêreld 'n lewe meer liefliker en heerliker as dié van 'n voortdurende gesprek met God nie.” ~ Brother Lawrence

"There is not in the world a kind of life more sweet and delightful than that of a continual conversation with God.” ~ Brother Lawrence

Toe George Muller gevra is hoe lank hy in gebed spandeer, was sy antwoord: "Ure elke dag, maar ek leef in die gees van gebed. Ek bid soos ek loop en wanneer ek gaan lê en wanneer ek opstaan. En die antwoorde kom altyd." ~ Bron onbekend

When asked how much time he spent in prayer, George Muller's reply was, "Hours every day. But I live in the spirit of prayer. I pray as I walk and when I lie down and when I arise. And the answers are always coming.” ~ Source Unknown

“Die belangrikste ding waarmee die duiwel hom besig hou is om Christene te verhinder om te bid. Hy vrees niks van biddelose studies, biddelose werk en biddelose godsdiens nie. Hy lag oor ons geswoeg en spot met ons wysheid, maar hy bewe wanneer ons bid.” ~ Samuel Chadwick

“The one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but he trembles when we pray.” ~ Samuel Chadwick

"Gebed is die vuurproef van toewyding." ~ Samuel Chadwick

"Prayer is the acid test of devotion.” ~ Samuel Chadwick

"Daar is geen krag soos dié van volhardendegebed nie: van Abraham wat vir Sodom pleit, Jakob wat stoei in die stilte van die nag, Moses wat vir die volk in die bres tree, Hanna wat dronk is van hartseer, Dawid wat gebroke is van berou en smart, Jesus in bloedsweet. Voeg by hierdie lys ook nog die voorbeelde in die kerkgeskiedenis, jou persoonlike waarneming en ervaring, en jy sal besef dat gebed altyd gepaard gaan met uiterste toewyding. Sulke gebede oorwin. Dit verander gewone sterflinge in manne van krag. Dit bring krag. Dit bring vuur. Dit bring reën. Dit bring lewe. Dit bring God." ~ Samuel Chadwick

"There is no power like that of prevailing prayer, of Abraham pleading for Sodom, Jacob wrestling in the stillness of the night, Moses standing in the breach, Hannah intoxicated with sorrow, David heartbroken with remorse and grief, Jesus in sweat of blood. Add to this list from the records of the church your personal observation and experience, and always there is the cost of passion unto blood. Such prayer prevails. It turns ordinary mortals into men of power. It brings power. It brings fire. It brings rain. It brings life. It brings God.” ~ Samuel Chadwick

“Ek sal eerder een persoon leer om te bid as om tien mense te leer om te preek.” ~ Charles Spurgeon

“I would rather teach one man to pray than ten men to preach.” ~ Charles Spurgeon

Spurgeon se “ketelkamer”. Vyf jong kollege studente het ‘n Sondag in Londen spandeer, en toe gaan hulle om die befaamde CH Spurgeon te hoor preek. Terwyl hulle wag vir die deure om oop te maak, is die studente begroet deur 'n man wat gevra het: “Menere, kom ek gaan wys julle rond. Wil julle die verhittingsisteem van die kerk te sien?” Hulle was nie besonder geïnteresseerd nie, want dit was 'n warm dag in Julie. Maar hulle wou nie die vreemdeling aanstoot te gee, so hulle het ingestem. Die jong mans is af met trappe geneem, 'n deur is stilweg oopgemaak, en hul gids het gefluister: “Dit is ons verhittingsisteem.” Die studente was baie verras om 700 mense gebuig in gebed te sien, op soek na 'n seën oor die diens wat binnekort sou begin in die ouditorium daarbo. Terwyl hy die deur saggies toemaak het die gids homself voorgestel. Dit was niemand anders nie as Charles Spurgeon. ~ Our Daily Bread, 24 April

Spurgeon's "boilerroom." Five young college students were spending a Sunday in London, so they went to hear the famed C.H. Spurgeon preach. While waiting for the doors to open, the students were greeted by a man who asked, "Gentlemen, let me show you around. Would you like to see the heating plant of this church?" They were not particularly interested, for it was a hot day in July. But they didn't want to offend the stranger, so they consented. The young men were taken down a stairway, a door was quietly opened, and their guide whispered, "This is our heating plant." Surprised, the students saw 700 people bowed in prayer, seeking a blessing on the service that was soon to begin in the auditorium above. Softly closing the door, the gentleman then introduced himself. It was none other than Charles Spurgeon. ~ Our Daily Bread, April 24

"... Ware gebed word gemeet volgens gewig, nie deur lengte nie. 'n Enkele sug voor God kan ‘n beter gebed wees as 'n uitstekende toespraak wat lank is." ~ CH Spurgeon

"...True prayer is measured by weight, not by length. A single groan before God may have more fullness of prayer in it than a fine oration of great length.” ~ C. H. Spurgeon

"As jy daardie wonderlike krag in gebed wil hê, moet jy in liefdevolle, lewende, blywende, bewuste, praktiese, blywende eenheid met die Here Jesus Christus bly." ~ CH Spurgeon

"If you want that splendid power in prayer, you must remain in loving, living, lasting, conscious, practical, abiding union with the Lord Jesus Christ.” ~ C. H. Spurgeon

"... [die] krag van gebed kan nooit oorskat word nie. Hulle wat God nie kan dien deur prediking nie hoef nie spyt te wees nie. As 'n mens kan bid kan hy alles doen. Hy wat weet hoe om oorwinning te behaal met God in gebed het die hemel en aarde tot sy beskikking." ~ Charles H. Spurgeon

"...[the] power of prayer can never be overrated. They who cannot serve God by preaching need not regret. If a man can but pray he can do anything. He who knows how to overcome with God in prayer has Heaven and earth at his disposal.” ~ Charles H. Spurgeon

"Gebed kan nooit in oormaat wees nie." ~ CH Spurgeon

“Prayer can never be in excess.” ~ C. H. Spurgeon

“As ek kon hoor hoe Christus vir my bid in die kamer langsaan, sou ek nie 'n miljoen vyande vrees nie. Tog maak afstand geen verskil nie. Hy bid vir my.” ~ Robert Murray McCheyne

"If I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Yet distance makes no difference. He is praying for me.” ~ Robert Murray McCheyne

“Een dag het George Mueller begin om vir vyf van sy vriende te bid. Na baie maande, het een van hulle die Here gevind. Tien jaar later, het twee ander tot bekering gekom. Dit het 25 jaar geneem voor die vierde man gered is. Mueller het tot sy eie dood toe volhard in gebed vir die vyfde vriend. Die res van sy 52 jaar het hy nooit moed opgegee nie met die hoop dat sy vriend Christus sou aanvaar! Sy geloof is beloon, want kort na Mueller se begrafnis is die laaste een gered.”

“One day George Mueller began praying for five of his friends. After many months, one of them came to the Lord. Ten years later, two others were converted. It took 25 years before the fourth man was saved. Mueller persevered in prayer until his death for the fifth friend, and throughout those 52 years he never gave up hoping that he would accept Christ! His faith was rewarded, for soon after Mueller’s funeral the last one was saved.”

Oor volhardende gebed: “Ek kyk na 'n klipsnyer wat ‘n honderd keer aan ‘n klip hamer sonder dat die klip so veel as een kraak wys. Tog, na die 101ste hou verdeel dit in twee. Ek weet dit was nie die een hou wat dit gedoen het nie, maar alles wat dit vooraf gegaan het.”

On persevering prayer: "I look at a stone cutter hammering away at a rock a hundred times without so much as a crack showing in it. Yet at the 101st blow it splits in two. I know it was not the one blow that did it, but all that had gone before."

“Gebed is die wortel, die fontein, die moeder van 'n duisend seëninge." ~ Chrysostomos

“Prayer is the root, the fountain, the mother of a thousand blessings.” ~ Chrysostom

"Ons gebed moet nie self-gesentreerd wees nie. Dit moenie net ontstaan omdat ons, ons eie behoefte voel as 'n las wat ons voor God moet lê nie, maar ook omdat ons so verbind is in liefde vir ons medemens dat ons hul behoefte net so intens soos ons eie voel. Om intersessie te doen vir mense is die kragtigste en praktieste manier waarop ons ons liefde vir hulle kan uitspreek." ~ John Calvin

"Our prayer must not be self-centered. It must arise not only because we feel our own need as a burden we must lay upon God, but also because we are so bound up in love for our fellow men that we feel their need as acutely as our own. To make intercession for men is the most powerful and practical way in which we can express our love for them.” ~ John Calvin

"Ons moet bid met ons oë op God gerig, nie op ons probleme nie." ~ Oswald Chambers

"We have to pray with our eyes on God, not on the difficulties.” ~ Oswald Chambers

"Die stryd van gebed is teen twee dinge: dwalende gedagtes en 'n gebrek aan intimiteit met God se karakter, soos geopenbaar in Sy Woord. Nie een daarvan kan gelyktydig genees word nie, maar hulle kan genees word deur dissipline." ~ Oswald Chambers

"The battle of prayer is against two things in the earthlies: wandering thoughts, and lack of intimacy with God's character as revealed in His word. Neither can be cured at once, but they can be cured by discipline.” ~ Oswald Chambers

"Gebed is my hoof werk, en dit is as gevolg daarvan dat ek voortgaan om die res te doen." ~ Thomas Hooker, Puritein

"Prayer is my chief work, and it is by means of it that I carry on the rest.” ~ Thomas Hooker, Puritan

"Die ware kerk beweeg en lewe, en het sy wese in gebed." ~ Leonard Ravenhill

"The true church lives and moves and has its being in prayer.” ~ Leonard Ravenhill

"Die geheim van alle mislukking is ons versuim om in die geheim te bid." ~ The Kneeling Christian

"The secret of all failure is our failure in secret prayer.” ~ The Kneeling Christian

"Ons bid glad nie totdat al ons raad op is." ~ Oswald Chambers

"We do not pray at all until we are at our wits' end.” ~ Oswald Chambers

"Dus, of die begeerte om te bid daar is of nie, kom in jou binnekamer op die vasgestelde tyd; fokus op God en wag op Hom; soek sy aangesig; ontmoet Hom. Bid." ~ RF Horton

“Therefore, whether the desire for prayer is on you or not, get to your closet at the set time; shut yourself in with God; wait upon Him; seek His face; realize Him; pray.” ~ R. F. Horton

"Tyd alleen spandeer met God is nie vermors nie - dit verander ons en ons omgewing. Elke Christen wat die lewe lei wat tel, en dié wat die krag vir diens wil hê, moet tyd maak om te bid." ~ ME Andross

“Time spent alone with God is not wasted. It changes us; it changes our surroundings; and every Christian who would live the life that counts, and who would have power for service must take time to pray.” ~ M.E. Andross

Maak tyd om te bid. "Die groot vrag- en passasierstreine is nooit te besig om te stop vir brandstof nie. Maak nie saak hoe oorlaai die werwe is nie, maak nie saak hoe druk die skedules is nie, maak nie saak hoe baie dinge vra die aandag van die treinpersoneel nie, die treine stop altyd vir brandstof." ~ ME Andross

Make time to pray. “The great freight and passenger trains are never too busy to stop for fuel. No matter how congested the yards may be, no matter how crowded the schedules are, no matter how many things demand the attention of the trainmen, those trains always stop for fuel.” ~ M.E. Andross

"Daar is geen ander aktiwiteit in die lewe so belangrik soos gebed nie. Elke ander aktiwiteit se doeltreffendheid is afhanklik van gebed." ~ ME Andross

“There is no other activity in life so important as that of prayer. Every other activity depends upon prayer for its best efficiency.” ~ M.E. Andross

"... die man op sy knieë het 'n hefboom onder die berg wat dit in die see kan gooi indien nodig, en wat die hele aarde en die hemel kan dwing om die krag wat in ‘Sy naam’ is, te erken." ~ ME Andross

“…the man on his knees has a leverage underneath the mountain which can cast it into the sea, if necessary, and can force all earth and heaven to recognize the power there is in 'His name.'“ ~ M.E. Andross

Wanneer gebed sekondêr of per geleentheid word, verloor dit sy krag. Diegene wat opvallend manne van gebed is, is diegene wat gebed gebruik soos hulle voedsel, of lug, of lig, of geld gebruik." ~ ME Andross

When prayer has become secondary, or incidental, it has lost its power. Those who are conspicuously men of prayer are those who use prayer as they use food, or air, or light, or money.” ~ M.E. Andross

"As die Christen nie toelaat dat gebed die sonde uit sy lewe dryf nie, sal die sonde gebed uit sy lewe dryf. Dit is soos lig en duisternis: die twee kan nie saam woon nie." ~ ME Andross

"If the Christian does not allow prayer to drive sin out of his life, sin will drive prayer out of his life. Like light and darkness, the two cannot dwell together.” ~ M.E. Andross

"Gebed is 'n geestelike wet wat met die gedagtes van God saamwerk. Dit het meer in as bloot versoeke. Dit beklee homself in werklikheid en krag met die mag van God self. Dit is 'n gesindheid van gees en verstand. Taal is sekondêr in ware gebed." ~ Gossner

"Prayer is a spiritual law which cooperates with the mind of God. It has more in it than merely petition. It clothes itself in reality and power, with the force of God Himself. It is an attitude of spirit and mind. Language is secondary in true prayer.” ~ Gossner

"Gebed rus ons nie toe vir die groter werk nie; gebed ís die groter werk." ~ Oswald Chambers

"Prayer does not fit us for the greater work; prayer is the greater work.” ~ Oswald Chambers

"Dit is nie genoeg om te begin bid nie, ook nie om reg te bid nie en ook nie genoeg om slegs vir ‘n sekere tyd aan te hou bid nie. Ons moet geduldig en gelowig voortgaan in gebed totdat ons 'n antwoord kry." ~ George Müller

"It is not enough to begin to pray, nor to pray aright; nor is it enough to continue for a time to pray; but we must patiently, believingly, continue in prayer until we obtain an answer.” ~ George Müller

“Die probleem met byna almal wat bid, is dat hulle 'Amen' sê en weghardloop voor God 'n kans het om te antwoord. Om na God te luister is baie belangriker as om ons idees met Hom te deel." ~ Frank Laubach.

“The trouble with nearly everybody who prays is that he says ‘Amen’ and runs away before God has a chance to reply. Listening to God is far more important than giving Him our ideas.” ~ Frank Laubach

"Ja, die hele rede vir die mens se bestaan is om die liefdevolle God te aanbid." ~ AW Tozer

“Yes, worship of the loving God is man’s whole reason for existence.” ~ A.W. Tozer

"Die Bybel is nie 'n doel op sigself nie, maar 'n manier om aan mense 'n intieme en bevredigende kennis van God te bring, sodat hulle in Hom kan ingaan, sodat hulle hulle kan verlustig in Sy teenwoordigheid, sodat hulle die innerlike heerlikheid van God Self in die kern en die sentrum van hulle harte kan proe en ken.” ~ AW Tozer

“The Bible is not an end in itself, but a means to bring men to an intimate and satisfying knowledge of God, that they may enter into Him, that they may delight in His Presence, may taste and know the inner sweetness of the very God Himself in the core and center of their hearts.” ~ A.W. Tozer

"’n Paar jaar gelede het daar nie veel aangegaan in 'n klein dorpie in Maine nie. Die kerke het niks bereik nie. Daar was 'n paar Goddelike mense in die kerke, en hulle het gesê: ‘Hier is ons, net ongeletterde gemeentelede, maar iets moet gedoen word in hierdie dorp. Kom ons vorm 'n gebedsgroep. Ons sal al ons gebede op een man vestig. Wie sal dit wees?’ Hulle kies toe een van die hardvogtigste manne in die stad, 'n hopelose dronkaard, en fokus toe al hulle gebede op hom. Na 'n week het hy tot bekering gekom. Hulle sentreer toe hul gebede op die tweede hardvogtigste man in die dorp, en gou het ook hy tot bekering gekom. Daarop bid hulle vir nog iemand en toe nog iemand anders totdat, binne ‘n jaar, twee tot driehonderd na God gebring is. So het die vuur versprei na al die omliggende plekke. Die behoefte van die uur is definitiewe gebed vir diegene wat in sonde vasgevang is." ~ Dr RA. Torrey

“Up in a little town in Maine, things were pretty dead some years ago. The churches were not accomplishing anything. There were a few Godly men in the churches, and they said: 'Here we are, only uneducated laymen; but something must be done in this town. Let us form a praying band. We will all center our prayers on one man. Who shall it be?' They picked out one of the hardest men in town, a hopeless drunkard, and centered all their prayers upon him. In a week, he was converted. They centered their prayers upon the next hardest man in town, and soon he was converted. Then they took up another and another, until within a year, two or three hundred were brought to God, and the fire spread out into all the surrounding country. Definite prayer for those in the prison house of sin is the need of the hour.” ~ Dr. R.A. Torrey

"Diegene wat die diepste vrede van God ken, die onverstaanbare vrede wat alle verstand te bowe gaan, is altyd manne en vroue van gebed." ~ RA Torrey

“Those persons who know the deep peace of God, the unfathomable peace that passeth all understanding, are always men and women of much prayer.” ~ R. A. Torrey

"Ons is te besig om by gebed uit te kom, en daarom is ons te besig om krag te bekom. Ons het baie aktiwiteit, maar ons bereik so min; baie dienste, maar min bekerings; baie werksmetodes maar min resultate." ~ RA Torrey

"We are too busy to pray, and so we are too busy to have power. We have a great deal of activity, but we accomplish little; many services but few conversions; much machinery but few results.” ~ R. A. Torrey

"As ons reg wil bid, is die eerste ding wat ons moet doen, om toe te sien dat ons in gesprek met God kom, dat ons werklik in Sy teenwoordigheid is. Voordat ons 'n versoek aan God rig, moet ons duidelik ervaar dat ons met God praat, en ons moet glo dat Hy luister en dat Hy ons versoek sal toestaan." ~ RA Torrey

"If we would pray aright, the first thing we should do is to see to it that we really get an audience with God, that we really get into His very presence. Before a word of petition is offered, we should have the definite consciousness that we are talking to God, and should believe that He is listening and is going to grant the thing that we ask of Him.” ~ R.A. Torrey

"Uit 'n baie intieme kennismaking met DL Moody, wil ek getuig dat hy 'n veel groter bidder was as wat hy ‘n prediker was. Hy is keer op keer gekonfronteer deur struikelblokke wat onoorkombaar gelyk het, maar hy het altyd geweet hoe om alle probleme te bowe te kom. Hy het geweet hoe om tot stand te bring alles wat nodig was om tot stand te bring. Hy het in die diepste dieptes van sy siel geweet en geglo dat niks te moeilik vir die Here is nie, en dat gebed enigiets kan doen wat God kan doen." ~ RA Torrey

"Out of a very intimate acquaintance with D. L. Moody, I wish to testify that he was a far greater prayer than he was preacher. Time and time again, he was confronted by obstacles that seemed insurmountable, but he always knew the way to overcome all difficulties. He knew the way to bring to pass anything that needed to be brought to pass. He knew and believed in the deepest depths of his soul that nothing was too hard for the Lord, and that prayer could do anything that God could do.” ~ R. A. Torrey

"Gebed is swakheid wat op almag leun." ~ WS Bowd

"Prayer is weakness leaning on omnipotence.” ~ W. S. Bowd

"Ons gebede lê die spoor vanwaar God se krag kan kom. Soos 'n magtige lokomotief, is sy krag onweerstaanbaar, maar dit kan ons nie bereik sonder spore nie." ~ Watchman Nee

"Our prayers lay the track down which God’s power can come. Like a mighty locomotive, his power is irresistible, but it cannot reach us without rails.” ~ Watchman Nee

"Ek het volle dae en weke uitgestrek op die grond spandeer in stil of mondelinge gebed.” ~ George Whitefield (Great Evangelist during American Revolution era, during the First Great Awakening in America)

"Whole days and weeks have I spent prostrate on the ground in silent or vocal prayer.” ~ George Whitefield (Great Evangelist during American Revolution era, during the First Great Awakening in America)

"Ek moet bid voor ek enigiemand sien ... Christus het voor dagbreek opgestaan en Hom afgesonder. Dawid sê: ‘Ek wil vroeg opstaan...’ (Ps 57:9 en Ps 108:2) ... Ek voel dit is baie beter om die dag met God te begin, om eers Sy aangesig te sien, om my siel naby aan Hom te kry voor dit naby ander is." ~ Robert Murray M'Cheyne.

"I ought to pray before seeing any one…Christ arose before day and went into a solitary place. David says: ‘Early will I seek thee’…I feel it is far better to begin with God, to see His face first, to get my soul near Him before it is near another.” ~ Robert Murray M'Cheyne

"Die belangrikste les oor gebed is net dit: Doen dit! Doen dit! Doen dit! Wil jy geleer word om te bid? My antwoord is om te bid en om nooit moeg daarvoor te word nie, en dan sal jy nooit faal nie ..." ~ John Laidlaw

"The main lesson about prayer is just this: Do it! Do it! Do it! You want to be taught to pray. My answer is pray and never faint, and then you shall never fail…” ~ John Laidlaw

"’n Man wat 'n intieme verhouding met God het sal nooit deur mense geïntimideer word nie." ~ Leonard Ravenhill

"A man who is intimate with God will never be intimidated by men.” ~ Leonard Ravenhill

"Gebed is die geheim van krag." ~ Evan Roberts

"Prayer is the secret of power.” ~ Evan Roberts

"Waar daar geen visie vir die ewigheid is nie, is daar ook geen gebed vir die verlorene nie." ~ David Smithers

"Where there is no vision of eternity, there is no prayer for the perishing.” ~ David Smithers

"As gebed begrawe en verlore is, huil die hemel. As almal gebid het sou die goddelose uit ons midde of na hulle skuilplek gevlug het." ~ Evan Roberts

"Prayer is buried, and lost and Heaven weeps. If all prayed the wicked would flee from our midst or to the refuge.” ~ Evan Roberts

"’n Predikant wat nie twee uur per dag in gebed spandeer nie is nie 'n sent werd nie – of hy ‘n graad het of nie." ~ Leonard Ravenhill

"Ministers who do not spend two hours a day in prayer are not worth a dime a dozen - degrees or no degrees.” ~ Leonard Ravenhill

"Alle groot sielewenners was manne van baie en kragtige gebed. Alle groot herlewings is voorafgegaan en uitgevoer deur volhardende knie-werk in die binnekamer." ~ Samuel Logan Brengle

"All great soul-winners have been men of much and mighty prayer, and all great revivals have been preceded and carried out by persevering, prevailing knee-work in the closet.” ~ Samuel Logan Brengle

"Gebed - geheime, vurige, gelowige gebed - lê aan die wortel van alle persoonlike godsvrug." ~ William Carey

"Prayer - secret, fervent, believing prayer - lies at the root of all personal godliness.” ~ William Carey

“Die Woord van God verteenwoordig al die moontlikhede van God wat beskikbaar gestel word deur ware gebed." ~ AT Pierson

“The Word of God represents all the possibilities of God as at the disposal of true prayer.” ~ A. T. Pierson

"Die kern van gebed bestaan nie daarin om vir God iets te vra nie, maar om ons harte aan God oop te maak, in gesprek met Hom, en om in Hom te bly in ewige gemeenskap. Gebed is voortdurende oorgawe aan God. Gebed beteken nie om God te vra vir allerhande dinge wat ons wil hê nie; dit is eerder die begeerte na God self, die enigste Gewer van Lewe. Gebed is nie om te vra nie, maar eenwording met God. Gebed is nie 'n pynlike poging om hulp by God te kry vir die verskillende behoeftes van ons lewens nie. Gebed is die begeerte om God self, die Bron van alle lewe in besit te neem. Die ware gees van gebed bestaan nie daarin om vir seëninge te vra nie, maar dit bestaan daarin om Hom te ontvang wat die gewer van alle seëninge is, en in 'n lewe van gemeenskap met Hom." ~ Sadhu Sundar Singh

"The essence of prayer does not consist in asking God for something but in opening our hearts to God, in speaking with Him, and living with Him in perpetual communion. Prayer is continual abandonment to God. Prayer does not mean asking God for all kinds of things we want; it is rather the desire for God Himself, the only Giver of Life, Prayer is not asking, but union with God. Prayer is not a painful effort to gain from God help in the varying needs of our lives. Prayer is the desire to possess God Himself, the Source of all life. The true spirit of prayer does not consist in asking for blessings, but in receiving Him who is the giver of all blessings, and in living a life of fellowship with Him.” ~ Sadhu Sundar Singh

"Gemeenskap met God in jou binnekamer benodig tyd vir God om Hom aan ons te openbaar. Dit is arrogant om te sê: ‘Ek het te veel werk om te doen om tyd te kry vir gebed.’ Jy moet tyd vind of seën verbeur. God weet hoe om vir jou tyd beskikbaar te stel vir heilige gemeenskap in gebed met Hom." ~ AT Pierson

“Closet communion needs time for the revelation of God’s presence. It is vain to say, ‘I have too much work to do to find time.’ You must find time or forfeit blessing. God knows how to save for you the time you sacredly keep for communion with Him.” ~ A. T. Pierson

"Reken daarop dat as jy buigbaar oor gebed is, sal die duiwel jou nie alleen laat nie. Hy sal jou lastig val, jou tempteer, jou blokkeer, en sekerlik 'n paar hindernisse vind, groot of klein of albei. En soms misluk ons omdat ons onkundig is oor sy planne ... Ek dink nie hy gee om as ons bid oor dinge as ons dit daar laat nie. Waaroor hy wel omgee, en voortdurend teenstaan, is die gebed wat aangehou bid word totdat dit deurgebid is en jy verseker is van die antwoord." ~ Mary Warburton Booth.

“Depend upon it, if you are bent on prayer, the devil will not leave you alone. He will molest you, tantalize you, block you, and will surely find some hindrances, big or little or both. And we sometimes fail because we are ignorant of his devices…I do not think he minds our praying about things if we leave it at that. What he minds, and opposes steadily, is the prayer that prays on until it is prayed through, assured of the answer.” ~ Mary Warburton Booth

"Dit is in die gebied van gebed dat die lewe se kritieke veldslae gewen of verloor word. Ons moet al ons omstandighede in gebed oorwin. Ons moet dit in die eerste plek daarnatoe bring. Ons moet daar ‘n opname daarvan maak. Ons moet dit daar bemeester. In gebed bring ons ons geestelike vyande in die teenwoordigheid van God en ons beveg hulle daar. Het jy dit al probeer? Of is jy tevrede daarmee om jou vyande in die oop ruimtes van die wêreld te ontmoet en te beveg?" ~ JH Jowett

"It is in the field of prayer that life's critical battles are lost or won. We must conquer all our circumstances there. We must first of all bring them there. We must survey them there. We must master them there. In prayer we bring our spiritual enemies into the Presence of God and we fight them there. Have you tried that? Or have you been satisfied to meet and fight your foes in the open spaces of the world?” ~ J. H. Jowett

“Hy wat van God weghardloop in die oggend sal Hom kwalik die res van die dag vind.” ~ John Bunyan

“He who runs from God in the morning will scarcely find Him the rest of the day.” ~ John Bunyan

"Gebed is die eerste ding, die tweede ding en die derde ding wat nodig is vir 'n predikant. Bid dan my liewe broer, bid, bid, bid." ~ Edward Payson

"Prayer is the first thing, the second thing, the third thing necessary to a minister. Pray, then my dear brother; pray, pray, pray.” ~ Edward Payson

“Tien minute wat jy in Christus se teenwoordigheid spandeer elke dag, nee, twee minute, sal jou hele dag verander.” ~ Henry Drummond

"Ten minutes spent in the presence of Christ every day, aye, two minutes, will make the whole day different.” ~ Henry Drummond

"Daar was nog nooit 'n geestelike ontwaking in enige land of plek wat nie begin is met verenigde gebed nie." ~ AT Pierson

"There has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer.” ~ A.T. Pierson

"Voorbidding is werklik universele werk vir die Christen. Geen plek is gesluit op voorbidding nie. Geen kontinent - geen nasie - geen organisasie - geen stad – geen kantoor. Daar is geen krag op aarde wat voorbidding kan uithou nie." ~ Richard Halverson

"Intercession is truly universal work for the Christian. No place is closed to intercessory prayer. No continent - no nation - no organization - no city - no office. There is no power on earth that can keep intercession out.” ~ Richard Halverson

"Is lug vir jou belangrik? Gebed is soos asemhaling. Dit bring lewe aan die kerk. Ons kan nie leef sonder dit nie." ~ Morais

"Is air important to you? Prayer is like breathing. It brings life to the church. We cannot live without it.” ~ Morais

"Gebed gee ons seëninge wat ons nodig het, en wat net God kan gee, en wat slegs gebed aan ons kan bring... Gebed is bloot om God te vra om vir ons te doen wat Hy aan ons belowe het Hy sal doen as ons Hom vra...” ~ Gerhard Tersteegen

"Prayer brings to us blessings which we need, and which only God can give, and which prayer can alone convey to us...Prayer is simply asking God to do for us what he has promised us he will do if we ask him...” ~ Gerhard Tersteegen

"Gebed bring aan ons die seëninge wat ons nodig het, en wat net God kan gee, en wat slegs gebed aan ons kan bring... Hierdie diens van gebed is nie 'n blote ritueel of 'n seremonie of 'n soort van uitvoering waardeur ons gaan nie. Gebed is om na God te gaan vir iets wat nodig is en begeer word. Gebed is bloot om God te vra om vir ons te doen wat Hy aan ons belowe het Hy sal doen as ons Hom vra... om te vra is die mens se aandeel. Om te gee is God se aandeel. Om te bid lê in ons hande. Die antwoord behoort aan God." ~ Gerhard Tersteegen

"Prayer brings to us blessings which we need, and which only God can give, and which prayer can alone convey to us ... This service of prayer is not a mere rite, a ceremony through which we go, a sort of performance. Prayer is going to God for something needed and desired. Prayer is simply asking God to do for us what he has promised us he will do if we ask him ... Asking is man's part. Giving is God's part. The praying belongs to us. The answer belongs to God.” ~ Gerhard Tersteegen

"’n Biddelose gesin kan nie anders wees as ongodsdienstig nie. Hulle wat daagliks in hulle huise bid, doen goed. Hulle wat nie net bid nie, maar ook die Bybel lees, doen beter, maar hulle wat nie net bid en Bybel lees nie, maar ook die lof van God besing, doen die beste." (1882)

"A prayerless family cannot be otherwise than irreligious. They who daily pray in their homes, do well; they that not only pray, but read the Bible, do better; but they do best of all, who not only pray and read the Bible, but sing the praises of God.” (1882)

Oor voorbidding: "O Here gee my Skotland, of ek sterf." ~ John Knox

On intercession: ”O Lord give me Scotland, or I die.” ~ John Knox

"Gebed - Die wêreld se grootste draadlose verbinding."

"Prayer - The world's greatest wireless connection.”

“Wanneer gebed nie meer die suurstof van ons geestelike siel en hartklop van ons kerk is nie, is ons verdediging swak.”

“Wys my hoe groot jou kerk se gebedsgroep is, dan sê ek jou hoe gesond jou kerk se geestestoestand is.”

“Alledaagse mense bid nie; hulle bedel net.” ~ George Bernard Shaw

“As jy vir ander bid, word aan jouself voorsien.” ~ Joodse spreuk

“Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou.” ~ Volkspreuk

“God verwarm Sy hande by die hart van 'n biddende.” ~ John Masefiel

“Werk asof jy hondred jaar gaan leef, bid asof jy more sal sterwe.” ~ Benjamin Franklin

"Die doel van gebed is nie om God in te lig oor ons benodighede nie, maar om Hom te nooi om ons te wys waar Hy ons nodig het." ~ Kardinaal Baumann

"Wanneer jy bid, is dit beter om 'n hart te hê sonder woorde, as woorde sonder 'n hart." ~ John Bunyan

"Miskien is ware gebed om so op God ingestel te wees dat jy nie eens agterkom dat jy bid nie." ~ St Francis Sael

“Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid en dié van die mense rondom my het onvoldoende gelyk vir die dag.” ~ Abraham Lincoln

“I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom, and that of all about me, seemed insufficient for the day.” ~ Abraham Lincoln

"In my amp beleef ek baie, baie dikwels dat ek met absolute sekerheid weet dat daar geen oplossing vir ons landsprobleme is nie. Nog ek, nog my raadgewers beskik oor die nodige wysheid. So word ons gedwing om op ons kniee te gaan." ~ Abraham Lincoln

"Gebed is nie 'n poging om God se wil te probeer verander nie: veeleer is dit 'n kinderlike poging om sy wil te leer ken - en dit te gehoorsaam." ~ George Buttrick

“Die dag waarop ek nie gebid het nie, is 'n dag waarop ek by God gespog het met my eie krag.” ~ Owen Carr

“Hoe meer ek van gebed geleer het, hoe minder het ek te sê gehad. Tot ek uiteindelik stil geword het, heeltemal stil. Eers het ek gedink bid is praat; nou het ek geleer bid is nie net stilbly nie, dis luister. Bid is nie om jouself te hoor praat nie, bid is om stil te bly wag tot jy God se stem hoor.” ~ Soren Sierkegaard

“Die oggend is die poort tot die hele dag en moet deur gebed bewaak word.”

“Dit is die een punt van die spandraad waaraan die handelinge van die dag gebind word en dit behoort stewig deur gebed vasgeknoop te word.”

“Hy wat die dag instorm sonder om te bid, is net so dwaas soos 'n soldaat wat sonder sy wapenrusting na die slagveld gaan.” ~ George Muller Gebedsheld van Bristol

"Ons is geneig om gebed as 'n laaste uitweg te gebruik, maar God wil hê dit moet ons eerste lyn van verdediging wees. Ons bid wanneer daar niks anders is wat ons kan doen nie, maar God wil hê ons moet bid voordat ons enigiets anders doen."

"We tend to use prayer as a last resort, but God wants it to be our first line of defense. We pray when there's nothing else we can do, but God want us to pray before we do anything else."

Kyk ook

 

Comments 

 
0 #1 Henrietta Klaasing 2013-09-28 18:17
Dankie - skitterende stuk werk! Dan is gebed ook nog GOED vir jou!

http://www.rsg.co.za/images/upload/sound/klanke/20130908_KRUIS_EN_DWARS.mp3