Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Die NG Kerk het sy liefde vir die waarheid vaarwel geroep PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Jan Louw   
Saterdag, 19 Oktober 2013 09:47
Afkortings:
- EU: Eietydse uitleg (kyk Die Apostoliese geloofsbelydenis – ‘n eietydse uitleg)

(For this article in English, click here.)

(Voetnotas ingevoeg deur die webmeester.)

Dit is die gevolgtrekking wat mens maak in die lig van besluite van die Algemene Sinode van 2013. Verskeie lidmate, kerkrade, ringe en sinodes het versoeke ingedien dat die NG Kerk sal standpunt inneem teen dwaalleer in die kerk en veral oor ‘n vorige besluit oor die bestaan van die duiwel al dan nie. Dit lyk of weldeurdagte werkstukke[1] oor die onderwerp blatant geïgnoreer is deur ‘n paar niksseggende veranderinge op die vorige besluit aan te bring. Nou het die vrae oor die NG Kerk se verbintenis tot ons belydenis net verdiep. Die indruk dat die NG Kerk in die hoogste kringe sy liefde vir die waarheid (2 Tes 2:10) vaarwel geroep het, hang nou soos die spreekwoordelike albatros om haar nek.

Dit gaan oor veel meer as die NG Kerk se amptelike siening van die duiwel. Hieroor ‘n paar woorde in hierdie dokument:

My motiewe

Voor ek verder gaan wil ek sê dat ek myself herhaaldelik afgevra het waarmee ek (en my geesgenote) ons besig hou in hierdie dae, as ons, ons ontevredenheid uitspreek oor leerstellige kwessies in die kerk. Ek kan my goed indink dat die meeste afgevaardigdes ná die Sinode van 2013, met opgewondenheid teruggekom het by die huis en vertel het van die aangename tyd wat hulle by die Sinode beleef het. Hulle sal vertel van die lekker samesang, die Bybelstudie, die nuwe vriendskappe wat hulle om die tafels gesluit het en die wonderlike oplossings wat skynbaar na vore gekom het vir moeilike kwessies wat op die tafel was. Hulle sal seker ook vertel van ‘n goed georganiseerde vergadering waar gebruik gemaak is van die nuutste tegnologie. Dan was daar ook nog die pragtige vergadersaal. Dit maak dat jy jou motiewe, om die Sinodebesluite te kritiseer, weer en weer in heroorweging neem. Tree ek nie dalk soos die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun op nie? Is ek nie dalk die een wat vol beswaardhede is terwyl die res van die gesin feesvier nie? Waarom doen ek dit? Wat is my motiewe? Word ek gedryf deur ‘n diepgewortelde konserwatisme wat nie oop is vir verandering nie? Is dit selfs verkramptheid. Is ek/ons van huis uit foutvinderig? Is ek nie dalk die een wat uit pas is terwyl die peloton op mars is nie? Is alles waaroor ek begaan is en waaroor ek soveel stof opskop, regtig so belangrik? Kan ek nie maar voor die versoeking val om alles te los nie?

Dit gaan oor die Waarheid

As ek myself so ondersoek oor my optrede, kom ek elke keer terug by die werklikheid dat dit gaan oor die Waarheid. Jesus Christus het immers die Waarheid aan sy kerk toevertrou. Dit is nie iets waaroor ‘n leraar maar kan skouers optrek as dit verkeerd gaan in die kerk waarin jy ‘n leeftyd die Here gedien het nie. Die woord “waarheid” kom 170 keer in die 1953 vertaling van die Bybel voor. Dit is interessant waarop mens afkom. Dit gaan daaroor om te leef in die waarheid van God (Ps 25:5). Jesus is die Waarheid (Joh 14:6) en Hy is getrou aan die waarheid (Luk 20:21). Die Vader stuur die Gees van waarheid (Joh 14:17). Die Gees sal ons in die waarheid lei (Joh 16:13). Die kerk is die draer en beskermer van die waarheid (1 Tim 3:15). God wil hê dat ons almal tot die kennis van die waarheid kom (1 Tim 2:4) ens. Dit is duidelik dat die Waarheid vir God so belangrik is dat mens dit eintlik met ‘n hoofletter moet skryf. Die duiwel (wat volgens die Sinode nie noodwendig bestaan nie) daarteenoor, staan nie aan die kant van die waarheid nie en die waarheid is nie in hom nie (Joh 8:44). Daar is mense wat die waarheid onderdruk (Rom 1:18). Hulle verruil die waarheid van God vir die leuen (Rom 1:25). Daar is ‘n Gees van waarheid en ‘n gees van dwaling (1 Joh 4:6). Hierdie “gees van dwaling” het baie van die apostels se energie opgeneem.[2] Ek kom elke keer terug voor die verstommende werklikheid dat die NG kerk in sy hoogste vergaderings vasgevang is in die “gees van dwaling” en dat die “mag van die dwaling” (2 Tess 2:11) van hom besit geneem het. Dit is die rede waarom ek nie kan stilbly nie.

Is die duiwel ‘n persoon of nie?

Die besluit van die Sinode waaroor die ontsteltenis in 2011 ontstaan het was:

Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.[3]

Ek was een van vele ander wat gewerk het aan beswaarskrifte oor hierdie besluit. My bydrae kan gelees word by Beswaarskrif: AS besluit oor bediening van bevryding. Die Sinode het nou gereageer op die beswaarskrifte teen hierdie besluit deur te sê:

Die AS aanvaar die werklikheid dat daar ʼn wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.[4]

Die Eietydse Uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis

Die dokument “Die Apostoliese geloofsbelydenis – ‘n eietydse uitleg” is voorberei vir die Algemene Sinode op 6 tot 10 Oktober 2013. Ek het kritiek hierop gelewer en kan gelees word by Kritiek op die Eietydse Uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Afgesien van myself was daar ook baie ander mense wat vir die Sinode probeer uitwys het dat hierdie dokument van 150 bladsye eerder ‘n verduistering van die geloof is as ‘n verheldering[5]. ‘n Kenmerk van die dokument is dat dit omtrent al die waarhede van die kerk wat ons Sondae in die Apostoliese Geloofsbelydenis bely bevraagteken. Dit het vrae oor God, die almag van God, die skepping van God, oor die maagdelike geboorte van Jesus, die wederkoms, die opstanding van die vlees en oor die ewige lewe. Daar word vrae en nogmaals vrae gevra, maar volgens die dokument is daar blykbaar nie antwoorde nie en dit lyk of die arme Christen eintlik met die hoed in die hand voor die wêreld staan. Ons Bybeltjie lyk so ongeloofwaardig voor die “onaanvegbare” aansprake van die wetenskap, wat eintlik die werklike waarheid aan ons voorhou. Die Sinode het as volg oor die dokument besluit:

Die Algemene Sinode ontvang hierdie eietydse uitleg as ’n gespreksdokument wat eerlik wil kyk na al die baie vrae wat oor ons geloof gevra word, maar ook kontoere wil gee waarbinne na antwoorde in die lig van die Skrif gesoek moet word.[6]

Verder word ook genoem dat die Eietydse Uitleg moet dien as ‘n geskenk vir die NG Kerk familie. Bybel-Media werk ook aan ‘n gespreksgids vir lidmate oor die dokument en die dokument moet ook verder by die verskillende sinodes bespreek word. Die Eietydse Uitleg moet uiteindelik gesien word as ‘n refleksie van die huidige teologiese denke in die NG Kerk. Dit weerspieël waarskynlik die denkpatrone by ons teologiese fakulteite en lê dus die fondamente vir die geloof van die NG Kerk in die toekoms. So gesien is dit ‘n bron van groot kommer. Iemand het die dokument beskryf as: “The Gospel according to most [unchristian] people”.

Wat sou Paulus hieroor sê?

Ek het die afgelope jare verskeie briewe aan hooggeplaasdes in die kerk en aan belangrike vergaderings van die kerk geskryf waarin ek ernstig en mooi gevra het om hand in eie boesem te steek oor wat in ons kerk aan die gang is.[7] Tot dusver het my pleitredes blykbaar op dooie ore geval en daarom het ek besluit om Paulus as getuie in te roep van wat in ons kerk aan die gang is. Ek hou dit voor as ‘n rollespel, waaraan ekself, Nelus Niemandt (die Moderator) en Ben du Toit (skriba van die taakgroep vir die Eietydse Uitleg) deelneem. As ons kerkleiers dan nie op my vermanings ag slaan nie sal dit hulle hopelik tot nadenke stem as Paulus self die geleentheid gegee word om visitasie te doen by die NG Kerk.

Ek:“Ek wil voorstel dat ons vir Paulus inroep om ons te help met die beoordeling van die besluite by die Sinode.”

Ben:“Ek maak beswaar.”

Ek:“Wat is die probleem?”

Ben:“Paulus is pre-modern. Hy het 2000 jaar gelede gelewe. Sy denke is vir eietydse mense verouderd, ongeloofwaardig en agterhaal (EU par 9). Hy werk nog met ‘n wereldbeeld van ‘n hemel daarbo en die aarde daaronder en dan is daar nog ‘n hel ook onder die aarde (EU par 116). Hy praat nog van Adam en Eva as historiese mense. Vandag weet ons dit is mitiese verhale. Ek voel hy behoort by ’n gedateerde wêreldbeeld wat vandag nie meer eietydse mense aanspreek nie?“ (EU par 9)

Nelus:Ek het ook ‘n probleem om Paulus te betrek by ‘n gesprek in ons postmoderne tyd. Ons kyk nie meer op dieselfde manier na waarheid as in sy tyd nie. Waarheid word nou deur die konteks bepaal en ons soek nou na eenheid, ongeag leerverskille (Nelus se boek Nuwe Drome, bl 23). Paulus was baie ingestel op leer en waarheid. Tye het so verander dat ons mekaar nie lekker sal verstaan nie.”

Ek:“Ek hoor wat julle sê, maar dit is darem tog dieselfde Gees wat in ons almal werk nie waar nie? Die Gees het nie verander nie. Die Heilige Gees wat Israel in die woestyn gelei het, soos ons lees in Jes 63:11 is ook die Gees waardeur die profete geprofeteer het. Daardie Gees is mos ook die Gees van Christus en dit is dieselfde Heilige Gees wat in Paulus en ook in ons vandag werk en ons lei in die waarheid.

Paulus is darem ook ten minste ‘n apostel. Hy is destyds deur God aangestel om sy kerk te leer en ek glo sy opinie het betekenis ook vir ons vandag. Dit kan regtig nie kwaad doen om net te hoor wat Paulus dink van die kwessies waarmee ons nou besig is nie.”

So gebeur dit toe dat Paulus tog by ons aansluit.

Paulus:Julle sê daar is mense wat allerande opinies oor die duiwel het. Nou laat ek hoor wat het julle besluit.

Nelus:Ons het besluit: Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.”

Paulus:Bedoel julle daar is mense onder julle wat glo die duiwel is nie ‘n persoon nie? Waar kom hulle daaraan?

Nelus:Wel van ons knapste skrifgeleerdes het navorsing gedoen en bevind dit is eintlik die Perse wat met die konsep van ‘n duiwel gekom het. Jy weet Paulus, mens lees omtrent nooit in die OT van die duiwel nie.

Paulus:“So julle het bevind dat daar eintlik nie ‘n duiwel is nie?

Nelus:“Een van die dinge wat die sinode gesê het is dat ons ook verstaan dat daar mense is wat uit die goeie eksegese in teologie en diep nadenke oor die Bybel sê, maar die duiwel is nie op so ‘n manier ‘n persoon of wese wat op so ‘n manier teen God kan staan nie.” (Uitsaaines - 26 Oktober 2011)

Paulus:En jy, wat sê jy self?”

Nelus:“Wel ek is persoonlik baie huiwerig om aan die duiwel ‘n identiteit te gee wat op ‘n soort goddelike mag neerkom.(Kerkbode, 4 Nov 2011)Daardie idee van ‘n fisiese wese wat dan skielik alomteenwoordig kan wees en vergelykbaar is met God – ek is huiwerig daaroor.” (Uitsaaines - 26 Oktober 2011)

Ben:“Ek glo ook nie in die bestaan van die duiwel nie, maar ek aanvaar die bestaan van die bose en die verlossing van Jesus Christus, absoluut. Ek hoop regtig dat daar vir mense soos ek ruimte geskep sal word. Die voorsitter van ons Taakgroep vir Leer en Aktuele Sake, in 2011, James Kirkpatrick stem volmondig met my saam.“ (Beeld, 13 Oktober 2011)

Paulus:En die bose waarvan julle praat? Wie is dit, of moet ek liewer vra wat is dit?”

Nelus:“Wel, ons is baie oortuig dat die wêreld vol boosheid is. Dit is soos ‘n kanker wat die sisteme van die samelewing siek maak. Ons hoor oral van korrupsie, moord en verkragting. Dan is daar nog armoede en sosiale ongeregtigheid. Ons is opgewonde om ons verantwoordelikheid in die burgerlike samelewing op te neem. Ons het selfs ‘n seisoen van menswaardigheid ….”

Paulus:“Dis genoeg! Ek het gehoor en ek is ontsteld. Hierdie bose van julle het niks met die duiwel te doene nie. Julle toon geen begrip van dit waaroor dit regtig in die lewe gaan nie. Ek het mos vir julle in my briewe geskryf: Die stryd van die kerk gaan nie oor aardse dinge nie. Ons is in ‘n stryd gewikkel met magtige persone, met wêreldheersers. Hulle is agter die skerms, in die hemelsfere aan die werk. Hulle is demoniese geestelike magte. Niemand is opgewasse teen hulle listigheid nie. (Ef 6:10 e.v) Dit is die rede waarom ek vir julle gesê het om te fokus op die waarheid, op geloof en gebed. Ons is in ‘n worstelstryd gewikkel met die Satan, maar julle sê vir mekaar dis die wêreld wat boos is. Wat besiel julle? Wie wil julle bluf? Waarmee dink julle is julle besig? Kerkspeletjies? Julle sal bedroeë daarvan afkom.”

Paulus:“Ek sien verder in die Eietydse Uitleg van die Apostoliese Geloofsbelydenis dat julle praat van panenteïste. (EU par 111). Wat is dit?”

Ben:Dit is ‘n nuwe, of dalk ‘n ou manier waarop sommige onder ons aan God dink. Jy sal seker saamstem Paulus dat God ‘n “misterie” is. (EU par 109) Ons kan Hom eintlik nie ken nie. Panenteïste glo dat die wêreld op ‘n misterieuse wyse binne in God bestaan, dat God daarom groter is as die wêreld maar nietemin binne die wêreld aanwesig is. Dis amper soos ’n baba wat binne die moeder opgroei (EU par 111). Jy behoort hierdie siening van God seker te ondersteun Paulus, want jy het mos vir die geleerdes daar by die Areopagus gesê: ‘In Hom leef, beweeg en bestaan ons.’” (Hand 17:28).

Paulus: “Ja?”

Ben:“Wel ‘n ander geleerde by ons Julian Müller het ook so gesê.”

Paulus:“Mense, julle is besig met ‘n verfoeilike afgodsbeeld waarmee ek wil niks te doen wil hê nie. Die heidene destyds daar in Atene het baie goed begryp dat ek vir hulle wou sê dat ons vir ons hele lewe totaal van God afhanklik is. Ek het duidelik vir hulle uitgespel dat God baie groter as hulle afgode is. Hy is die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is volledig onafhanklik van ons. Hy het uit een mens al die mense van die wêreld gemaak. Hy wil met ons in ‘n verhouding lewe. Dit staan alles daar vir julle opgeteken.

Nou wil julle met julle verdraaide opvattings vir my ook nog goed in die mond kom lê wat ek nooit gesê het of wou sê nie. Ek het die Ateners opgeroep om hulle te bekeer en ek moet nou vir julle ook sê om julle van julle dwaalweë te bekeer, want daar gaan ‘n dag kom dat Hy oor die wêreld gaan oordeel.

Ek is baie ontsteld oor wat ek hier by julle hoor. Ek het oor die kerk gewaak met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jongmeisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. (2 Kor 11:2,3)

Julle moet my liewer nou verskoon.”

Nelus:“Ook maar goed Paulus was nie hier by ons Sinode nie. Ons het goed gevorder met ons styl van ‘respekvolle sagtheid’. (Video na die Sinode) Paulus sou die appelkar heeltemaal vir ons omgekeer het as hy hier was.”

Tyd vir ‘n beslissing

Jesus het gesê: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word.” (Joh 9:39). Elke Israeliet, elke Jood, elke mens wat met Jesus te doene gekry het, is voor ‘n beslissing gestel. Barnes verklaar die woorde so: “I came to declare the condition of men; to show them their duty and danger. My coming will have this effect, that some will be reformed and saved, and some more deeply condemned.” Die onvermoë van die leierskap in die NG Kerk om in ons hoogste vergaderings vir hulleself tot ‘n beslissing te kom oor die waarheid en die leuen, hou ‘n groot bedreiging in. Niemand het respek vir so ‘n kerk nie – nie die lidmate nie en ook nie die wêreld nie. Die moderator wil hê dat die NG Kerk ‘n “ruim huis” moet wees, waar baie standpunte geakkommodeer moet word, maar kom ons erken dit maar vir mekaar, ons het ‘n punt bereik waar ons ontdek dat ons wel onder een dak is, maar ons harte is in verskillende wêrelde. Uit die dokumente wat by die Sinode voorgehou is en uit die besluite wat goedgekeur is blyk dit:

 • Ons het nie meer dieselfde wêreldbeeld nie. Ons kyk met verskillende oë na die werklikheid. Daar is sommiges wat blykbaar nie meer weet waar die wêreld vandaan kom en waarheen dit op pad is nie. Hulle weet nie hoe God daarby betrokke is nie. Hulle weet die wêreld is boos en hulle bely dat Jesus ‘n Verlosser is, maar verder is alles vir hulle in onsekerheid gedompel.
 • Ons lees skynbaar nie meer dieselfde Bybel nie. Die Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die Woord van God as enigste norm vir ons geloof, maar neem ook besluite wat radikaal in stryd is met wat daar staan en wat ons bely. Die moderator sê ons kan “paradokse” hanteer (video oor die Sinode). Dit gaan nie oor paradokse nie, maar oor skisofrenie. Mense wat botsende waarhede in hulle gemoed probeer huisves, verval in ‘n toestand wat skisofrenie genoem word. Dit gaan gepaard met ‘n verlies van integriteit. So ‘n persoon se getuienis word nie in die hof gerespekteer nie.
 • Daar is onsekerheid of ons hoegenaamd nog dieselfde God aanbid. Ons bely amptelik dat God Homself aan die mens geopenbaar het (NGB Art 2). Volgens die HK Sondag 21 het Hy vir Hom “deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe” ‘n kerk vergader. Nou blyk dit dat God (god) dalk maar net ‘n konsep van die mens is wat ons op ‘n stadium in ons evolusionêre grootword proses vir onsself bedink het? Dit is immers die trant waarin daar oor Hom in die EU gepraat word (par 90, 116, 119).

Hierdie soort onsekerheid oor waar ons nou met mekaar staan is ingrypend. Dit raak die eenheid van ons geloof in die kern. Dit is net nie meer moontlik om mekaar in ‘n broederlike omhelsing te groet nie. Ons probeer dapper om vir mekaar te glimlag, maar ons broederskap verval in ‘n front van ordentlikheid. Hartlike broederliefde kan nie in so ‘n klimaat bestaan nie.

Waaroor gaan die beslissing?

 1. Dit begin by liefde vir die waarheid. Die kerk se broederskap is gefundeer in mense wat die waarheid liefhet. Johannes sê: Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. (3 Joh 4) Die waarheid van God, maak ons vry en maak ons bly. Die opregtes, soek die waarheid en skaam hulle nie vir die waarheid nie. Die geskiedenis het bewys dat hulle bereid is om vir die waarheid te sterf. Mens kry hierdie liefde vir, of verstaan van die waarheid dikwels by die eenvoudiges terwyl dit ontbreek by die slim en geleerdes (Mat 11:25). Dit moet ons tot nadenke stem.
 2. Ons moet verstaan dat daar ook ‘n valse Bybelwetenskap is. Dit is verstommend dat teologiese opinies wat louter afvallige onsin is, in akademiese kringe hoog aangeprys word omdat dit sg. Bybelwetenskap is, omdat dit nuut is en in ‘n mantel van geleerdheid geklee is. Kyk bv Kommentaar op Andries van Aarde se vaderlose Jesus en Jurie le Roux se resensie daarop.
 3. Daar is ook ‘n valse natuurwetenskap. Dit is bv doodgewoon ‘n leuen om te verklaar dat dit wetenskaplik verklaarbaar is dat lewe spontaan kan ontstaan en dat spesies spontaan kan ontwikkel. Dit druis in teen alle rasionele denke en werklik wetenskaplike beginsels. Al word dit 10 000 keer deur (Christelike) natuurwetenskaplikes gepropageer, bly dit ‘n leuen. Die evolusieleer is die eintlike sacrificium intellectus, (opoffering van ons rasionele denke) en nie ons geloof in God se openbaring nie. Tog gaan die EU konsekwent uit van die evolusionêre wetenskapsbeskouing (bv par 104). Dit is die duiwel self, wat hierdie krisis vir die kerk veroorsaak het, omdat hy ons oorreed het dat die evolusieleer wetenskap is. Die valse “geloof vs wetenskap”[8] krisis was weereens hoog op die agenda van die AS. Daar het selfs ses gesprekspamflette by die Sinode daaroor gedien.[9]

Hierdie is die sake wat roep tot ‘n beslissing in die NG Kerk. Daar is ‘n diepgaande teologies afvallige onderbou in die NG Kerk aanwesig. Dit blyk uit besluite van die Sinode, toekennings van die Andrew Murray boekprys[10], akademiese artikels, standpunte in die pers en preke van leraars. Om uit hierdie doodloopstraat te kom is nie menslik moontlik nie. Dit sal vra dat kerkleiers, dosente, studente en leraars almal in opregtheid voor die Here gaan staan met die bede: Stuur u Lig en u Waarheid in my lewe.” (Gaan kyk mooi wat daar staan in Ps 43:3,4) Ten opsigte van die sake wat hier ter sprake is gaan dit vir baie mense ‘n paradigmaskuif, ‘n wedergeboorte vra. In die tussentyd wil ek vra: Kom ons stop eers met uitsprake soos:

Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die Woord van God as enigste norm vir ons geloof. Die Algemene Sinode herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as normatief in die sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely.[11]

Dit word nie ervaar as eerlike omgang met die waarheid nie en dit maak dit net vir ons moeiliker om respek vir mekaar te behou.

Jan Louw

Voetnotas

[1] Kyk die agenda vanaf bl 281 of Beswaarskrif: AS besluit oor bediening van bevryding. Talle gemeentes en Sinodes het beswaarskrifte ingedien.

[2] Kyk Die Bybel oor dwaling.

[3] Kyk Besluite rondom die bediening van bevryding - Algemene Sinode van die NG Kerk - 12 Oktober 2011

[4] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 11, “Bediening van bevryding”.

[5] Kyk NG Kerk se eietydse interpretasie (verdraaiing) van die Apostoliese Geloofsbelydenis .

[6] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 5, “Die Apostoliese Geloofsbelydenis – ’n eietydse uitleg”, punt 2.

[7] Ek was openlik met Nelus en Danie Mouton in debat op NG Kerk se facebook (kyk bv Moderator ontmasker “aanstootlike leuens” - prof Nelus se brief en Wie val wie aan en waarom die swye oor essensiële kwessies?). Ek het twee briewe aan die moderamen geskryf: Brief aan Moderamen van AS 2011-11-16 en Brief aan Moderamen van AS 2012-11-23. En dan die voorleggings by die Sinode Hoëveld: kyk Sinode Hoëveld luister na besware maar gaan dit iewers kom?. Daar wat ook baie ander, bv Ope brief aan NGK leiding - Dr Samuel Louw.

[8] Kyk Om geloof en wetenskap te skei en Het God evolusie gebruik om te skep, is Genesis 1-11 in ballingskap geskryf en was die sondvloed werklik ’n globale vloed? deur Daniel Louw.

[9] Kyk Oor geloof en die wetenskap.

[10] Om 'n voorbeeld te noem, Ben du Toit se boek God? Geloof in 'n postmoderne tyd is met die Andrew Murray boekprys bekroon. Vir meer hieroor, kyk Kommentaar op Ben du Toit se boek, God? Geloof in 'n postmoderne tyd.

[11] Kyk Terugblik op die Algemene Sinode 2013, onder paragraaf 8, “Twyfel saai oor Geloofswaarhede”, punt 4.2.1 en 4.2.2.

Kyk ook:

***********************

The DRC called his love for the truth farewell

Written by Jan Louw

Saturday, October 19, 2013 09:47

Abbreviations:
- CL: Contemporary layout (see Die Apostoliese geloofsbelydenis – ‘n eietydse uitleg)

(Footnotes added by the webmaster.)

These are the conclusions of man in the light of decisions of the General Synod of 2013. Several members, church councils, presbyteries and synods requests submitted that the DRC will take a stand against heresy in the church, especially on a previous decision on the existence of the devilor not. It seems well thought out assignments [1] on the subject blatantly ignored by some meaningless on the previous decision to make changes.Now, the questions about the DRC's commitment to deepen our profession only. The impression that the Dutch Reformed Church in the highest circles his love of the truth (2 Thessalonians 2:10) called goodbye, now hangs like the proverbial albatross around her neck.

It's about much more than the Dutch Reformed Church's official view of the devil. However a few words in this document:

My motives

Before I go any further, let me say that I asked myself repeatedly that I (and my followers) we engaged in these days, when we express our dissatisfaction on doctrinal issues in the church. I can well imagine that most delegates after the Synod of 2013, excitement came back home and told the pleasant time they experienced at the Synod. They will tell of the great singing, Bible study, the new friendships they closed at the tables and the wonderful solutions that seem to have emerged for difficult issues on the table. They will probably also tell of a well-organized assembly made use of the latest technology. Then there was also the beautiful meeting room. It makes your motives, to criticize the Synod resolutions, revisited again and again. Do I may not like the elder son in the parable of the prodigal son? I am not perhaps the one full beswaardhede while the rest of the family celebrate? Why am I doing this?What are my motives? I am driven by a deep-seated conservatism that are not open to change? It even verkramptheid. I / our house fault finding? I might be the one that is out of step while the squad on mars? Is all I'm concerned about is what I have so much dust kick really that important? I can not but tempted to solve everything?

It's about the Truth

As I examined myself as my actions, I come back to the fact that every time it's about the truth. After all, Jesus Christ the Truth entrusted to his Church. This is not something a teacher but shoulders go up if it goes wrong in the church in which you a lifetime served the Lord. The word "truth" is used 170 times in the 1953 translation of the Bible. It is interesting that you come across. It's about to live in the truth of God (Psalm 25 : 5). Jesus is the Truth ( John 14 : 6), and He is faithful to the truth ( Luke 20 : 21). The Father sends the Spirit of truth ( John 14 : 17).The Spirit will guide us into truth ( John 16 : 13). The church is the bearer and protector of truth ( 1 Tim 3 : 15). God wants us all to the knowledge of the truth ( 1 Timothy 2 : 4), etc.. It is clear that the truth of God is so important that you really must write with a capital letter. The devil (according to the Synod does not necessarily exist) on the other hand, does not stand on the side of truth, and the truth is not in him ( John 8 : 44). There are people who suppress the truth ( Romans 1 : 18). They exchanged the truth of God for a lie ( Romans 1 : 25). There is a spirit of truth and the spirit of error ( 1 John 4 : 6). This "spirit of error" many of the apostolic energy absorbed. [2] I come every time back to the astonishing fact that the Dutch Reformed Church in its highest meetings caught up in the "spirit of error" and that the "power of error "( 2 Thessalonians 2 : 11) took possession of him. This is why I can not keep quiet.

The devil is a person or not?

The decision of the Synod which the alarm originated in 2011 were:

General Synod accept the reality that there is a wide diversity of interpretations and application of the Bible's message about the evil and demons within the DRC. There is room for members to real and personal nature of the devil and demons believe, and there is room for church members who interpret biblical speech about the evil and demons else.[3]

I was one of many others who worked on petitions about this decision. My contribution can be read at Petition of Protest: AS decide ministry of deliverance. The Synod has now responded to the petitions against the decision, saying:

AS accepts the fact that there is a wide diversity of interpretations and application of the Bible's message about the evil and demons within the DRC. There are members who accept the personal nature of the devil and demons, and there are members who do not accept personal nature of the devil and demons. Both views acknowledge the reality of evil. [4]

The Contemporary Interpretation of the Apostles' Creed

The document " The Apostles' Creed - a contemporary interpretation "has been prepared for the General Synod on October 6 to 10, 2013. I criticism this and can be read at Criticism of Contemporary Interpretation of the Apostles' Creed . Apart from myself, there were many others who for the Synod tried to point out that this document of 150 pages rather an eclipse of faith than a clarification [5] . A feature of the document is that it is about all the truths of the church which we confess in the Apostles' Creed on Sundays question. It has questions about God, the omnipotence of God, God's creation, the virgin birth of Jesus, the Second Coming, the resurrection of the body and the life everlasting. Questions and more questions are asked, but according to the document, there seems to be no answers and it seems that the poor Christian actually with hat in hand before the world. Our Bible One seems so implausible the "indisputable" claims of science, which is actually the real truth preached. The Synod decided on the document as follows:

General Synod received this contemporary layout as a discussion document that honestly want to look at all the many questions that are asked about our faith, but also contours to which answers should be sought in the light of Scripture. [6]

It also mentioned that the Contemporary interpretation should serve as a gift for the DRC family. Bible Media is also working on a discussion guide for members of the document and the document should be discussed further at the various synods. Contemporary Interpretation must ultimately be seen as a reflection of the current theological thinking in the DRC. This probably reflects the thinking in our theological faculties and lay the foundations for the faith of the DRC in the future. In this perspective it is a source of great concern. Someone described the document as: "The Gospel According to most unchristian people".

What would Paul say about this?

I have spent the last years several letters to dignitaries in the church and to important meetings of the church in which I asked seriously and beautiful to hide its own heart about what is going on in our church.[7]So far my plea reasons apparently fell on deaf ears, so I decided to call Paul as a witness in what is going on in our church. I like it as a role play, that myself, Nelus Niemandt (Moderator) and Ben du Toit (secretary of the task group for the Contemporary Interpretation). If our church leaders not heed my warnings will hopefully thought provoking as Paul himself the opportunity to do visitation with the DRC.

I said:"I would suggest that we call Paul to help us with the assessment of the resolutions at the Synod."

Ben:"I object."

Me:"What's the problem?"

Ben:"Paul is pre-modern. He lived 2,000 years ago. She thought forcontemporary people outdated, implausible and retrieve (CL par 9). He still works with a global picture of a heaven above and earth below, and then there is a hell also under the earth (CL par 116) . he still talk about Adam and Eve as historical people. Today we know it is mythical stories. I feel is of a dated worldview that address more contemporary people today? "(CL paragraph 9)

Nelus: "I have a problem to engage in a conversation Paul in our postmodern times. We no longer look the same way to truth in his time.Truth is now determined by the context and we now look unity regardless learning differences (Nelus's book New Dreams , p 23). Paul was very focused on learning and truth. Times have changed so that we will understand each other not nice. "

I said:"I hear what you say, but at least it is still the same Spirit working in us all not true? The spirit has not changed. The Holy Spirit who led Israel in the wilderness, as we read in Isaiah 63 : 11 is the spirit by which the prophets prophesied. That Ghost Is not the Spirit of Christ, and it is the same Holy Spirit in Paul and in our work today and lead us into truth.

Paul really is at least an apostle. He was then appointed by God to teach his church and I believe his opinion has meaning for us today. It really can not hurt just to hear what Paul thinks of the issues with which we are doing. "

So it happens that Paul still join us.

Paul: "You say there are people who allerande opinions about the devil.Now let me hear what you decide. "

Nelus: "We decided: There are members who accept the personal nature of the devil and demons, and there are members who do not accept personal nature of the devil and demons. Both views acknowledge the reality of evil. "

Paul: "Do you believe there are people among you who the devil is not a person? Where do they get one? "

Nelus: "Well of our finest scribes did research and found it's actually the Persians who came to the concept of a devil. You know Paul, you never read about in the Old Testament of the devil. "

Paul: "So you found that there really is not a devil?

Nelus: "One of the things that the synod said that we also understand that there are people who of good exegesis in theology and deep reflection on the Bible, but the devil is not in such a way a person or material in such a way to stand against God. " ( Uitsaaines - 26 October 2011 )

Paul: "And you say you do?"

Nelus:"Well I'm personally very reluctant to give an identity to the devil which amounts to a sort of divine power.( Kerkbode , 4 Nov 2011) The idea of a physical nature that could be suddenly ubiquitous and comparable to God - I'm hesitant about it. " ( Uitsaaines - 26 October 2011 )

Ben:"I do not believe in the existence of the devil, but I recognize the existence of evil and the redemption of Jesus Christ, absolutely. I really hope that there is room for people like me, will be created. The chairperson of the Task Group on Learning and Current Affairs, in 2011, James Kirkpatrick agree wholeheartedly with me. " ( Image, October 13, 2011 )

Paul:"The evil of which you speak? Who is it, or should I rather ask what is it? "

Nelus:"Well, we are very confident that the world is full of evil. It is like a cancer that the systems of society sick. We hear all of corruption, murder and rape. Then there's poverty and social injustice. We are excited to take responsibility in civil society. We even have a season of dignity .... "

Paul:"That's enough! I heard and I'm upset. This evil of you have nothing to do with the devil. You show no understanding of what it really alive. I had you in my letters: The battle of the church is not about earthly things. We are in a battle with powerful people, with rulers. They are behind the scenes, in the celestial spheres to work. They are demonic spiritual forces. No one is a match for their own craftiness. (Eph 6:10 ff)That's why I told you to focus on the truth, faith and prayer. We are embroiled in a struggle with Satan, but you say it's the world that is evil for one another. What inspires you? Who do you bluff? What do you think you are doing? Church Games? You will coming bedroeë. "

Paul:"I am looking further into the Contemporary Interpretation of the Apostles' Creed that you mention panenteïste. (CL par 111). What is it? "

Ben:"This is a new, or maybe an old way some of us think of God. You will certainly agree with Paul that God is a "mystery". (CL par 109) We can not really know him. Panenteïste believe that the world is a mysterious way - within God exists, that God is greater than the world but nevertheless present in the world. It's almost like a baby inside the mother grow (CL par 111). You need to support this view of God certainly Paul, because you have the scholars are with the Areopagus said: 'In him live and move and exist we . '" (Acts 17:28).

Paul: "Yes?"

Ben:"Well another scholar at our Julian Müller also said so. "

Paul:"Son, you are engaged in an abominable idol that I would not want to do anything. The Gentiles in Athens at that time very well understand that I wanted to say to them that we have for our whole life is totally dependent on God. I clearly spelled out for them that God is much bigger than their idols. He is the Lord who made heaven and earth. He is completely independent of us. He made from one man every people of the world. He wants us in a relationship alive. It is all there for you recorded.

Now you want with your perverted beliefs also good in the mouth for me is that I never said or wanted to say. I did the Athenians called upon to repent and I must tell you to convert you from your wrong ways, because there would be a day when he will judge the world.

I am very upset to hear about what I'm here with you. I have watched over the church with a zeal of God, for you are as a young girl I assigned to one man as his bride and I spot would bring to him. The man is Christ. But I'm afraid that your minds should be corrupted from the simplicity and pure devotion to Christ, just as Eve seduced by the cunning of the serpent(2 Corinthians 11:2,3).

You must excuse me better now."

Nelus:"Just as well, Paul was not here at our Synod. We have made good progress with our style of respectful tenderness. (Video the Synod) Paul would the apple cart completely reversed for us if he were here."

Time for a decision

Jesus said: "I came into this world with a view to a decision, that those who do not see may see, and those who see may go blind." (John 9:39). Every Jew, every Jew, every person that got to do with Jesus, before a decision is made. Barnes explains the words thus: "I cameramen to Declare the condition or men; to show them hun duty and danger. My coming will have this effect, dat some will be Reformed and saved, and some more deeply condemned. " the failure of leadership in the DRC in our highest meetings themselves to a decision to come over the truth and lies a big threat. No one has respect for such a church - not the members nor the world. The administrator wants the DRC a "large house", where many views to be accommodated, but let's admit it to each other, we have reached a point where we discover that we do under one roof but our hearts are in different worlds. From the documents held at the Synod and of the decisions approved it seems:

 • We do not have the same worldview. We look with different eyes to reality. There are those that do not seem to know where the world came from and where it is heading. They do not know how God is involved. They know the world is evil and confess that Jesus is a Savior, but otherwise everything they plunged into uncertainty.
 • Apparently not the same Bible we read. The Synod reaffirms once again the Dutch Reformed Church's stance on the authority of the Word of God as the only standard for our faith, but also makes decisions that radically at odds with what it says and what we profess.The moderator said we can "paradoxes" handle (video of the Synod).It's not about paradoxes, but about schizophrenia. People who accommodate conflicting truths in their minds trying lapse into a condition called schizophrenia. This is accompanied by a loss of integrity. Such a person's testimony is not respected in court.
 • It is uncertain whether we absolutely still worship the same God. We officially confess that God has revealed Himself to man ( DCF Section 2). Of the HK Sunday 21 he to him " by his Spirit and Word in the unity of the faith, from the beginning of the world until the end " a church meeting. Now it seems that God (God) might just be a concept of the person who at some point in our evolutionary process of growing up think for ourselves? This is the vein in which talking about him in the CL (par 90, 116, 119).

This kind of uncertainty about where we stand with each other dramatically. It affects the unity of our faith in the core. It's no longer possible to greet each other in a brotherly embrace. We are trying bravely to smile for each other, but our brotherhood decline in a front of respectability. Warm fraternal can not exist in such a climate.

What is the ruling?

 1. It starts with love for the truth. The church's brotherhood is founded on people who love the truth. John says: Nothing gives me greater joy than to hear that my children walk in truth (3 John 4). truth of God sets us free and make us happy. Upright, seek the truth and they are not ashamed of the truth. History has shown that they are willing to die for the truth. You get this love for or understanding of the truth often lacking in the simple while at smart and scholars (Matthew 11 : 25). This we thought provoking.
 2. We must understand that there is a false biblical studies. It is amazing that theological opinions is all apostate nonsense, in academic circles high acclaim because it is so called. Biblical studies, because it is new and clad in a mantle of scholarship. See egComments Andries van Aarde's fatherless Jesus and Jurie le Roux's review it .
 3. There is a false science. It is eg simply a lie to state that it is scientifically explicable that life can arise spontaneously and that species can develop spontaneously. It really goes against all rational thought and scientific principles. Though it 10,000 times (Christian) scientists propagated, it remains a lie. The theory of evolution is the real sacrificium intellectus , (sacrifice of our rational thinking) and our faith in God's revelation. Yet, the CL consistently from the evolutionary view of science (eg par 104). It is the devil who caused this crisis for the church, because he convinced us that the theory of evolution science. The false "religion vs. science" [8] crisis was once again high on the agenda of the AS. Even six gesprekspamflette at Synod served it. [9]

These are the issues that called for a decision in the DRC. There is a profound theologically apostate foundation in the DRC is present. This is evident from decisions of the Synod, grants from the Andrew Murray Book Prize [10] , academic articles, statements and sermons of ministers in the press. To get out of this dead end is not humanly possible. It will ask church leaders, teachers, students and teachers all uprightly before the Lord stood with the petition: Send your light and your truth in my life. "(Go and see exactly what it says in Psalm 43 : 3,4) In respect of the matters at issue here is a paradigm shift for many people, a rebirth ask. In the meantime I ask: Let's stop with comments such as:

General Synod reaffirms once again the Dutch Reformed Church's stance on the authority of the Word of God as the only standard for our faith.General Synod reaffirms once again that the DRC is the confessions see as normative in the sense that, according to Scripture confess our faith. [11]

It is not experienced as honest dealings with the truth and it just makes it harder for us to maintain respect for each other.

Jan Louw

Footnotes

[1] See the calendar from p 281 or objection Scripture: AS decide ministry of deliverance . Numerous churches and Synods petitions submitted.

[2] See The Bible on error .

[3] See Decisions regarding the ministry of liberation - General Synod of the Dutch Reformed Church - October 12, 2011

[4] See Review of the General Synod in 2013 , under paragraph 11, "Ministry of liberation".

[5] See DRC's contemporary interpretation (distortion) of the Apostles' Creed .

[6] See Review of the General Synod in 2013 , under paragraph 5, "The Apostles' Creed - a contemporary interpretation" (2).

[7] I was openly with Nelus and Danie Mouton debate on DRC's facebook (see eg Moderator unmasked "offensive lies" - Prof. letter Nelus and Who attacks whom and why the silence on essential issues? ). I wrote two letters to the moderamen: Letter to Moderamen of AS 2011-11-16 Letter to Moderamen of AS 2012-11-23 . And then the submissions to the Synod Highveld: watch Synod Highveld listen to objections but it somewhere? .

[8] See To separate religion and science , by Daniel Louw.

[9] See On faith and science .

[10] To give an example, Ben du Toit's book God? Faith in a postmodern time with the Andrew Murray Book Prize. For more on this, see Comments on Ben du Toit's book, God? Faith in a postmodern time .

[11] See Review of the General Synod in 2013 , under paragraph 8, "Doubt broadcast on Religion Truths", paragraph 4.2.1 and 4.2.2.

 

Comments 

 
+2 #4 Sakkie van der Merwe 2013-10-22 12:50
Jan, Dankie vir dit wat jy hierbo saamvat. Hierdie is die stryd wat ook in die Hervormde Kerk gestry word met mense soos Andries van Aarde en sy volgelinge. Reeds in 2005 is daar van die kansel in Mosselbaai verkondig dat daar nie 'n duiwel bestaan soos wat ons dit sien in dieWoord en veral in die drie evangelies nie. H/d stryd het gemaak dat 19 gemeentes weggebreek het uit die NHKA en onafhanklike gemeentes geword het. Die waarheid/dwaling van die geleerdes en die Algemene Kommissie van die kerk word egter weerhou van die gewone lidmaat wat Sondag in die kerk sit. Hoekom? Sterkte met jou saak en het in 1985 gebreek met die NG Kerk (dit was nie maklik nie) ek het twee jaar gelede my bande los gemaak van die Hervormde kerk. Waar gaan dit eindig. Of moet ons eerder se: Maranata - ja kom Here - dat daar 'n einde aan alles kan kom.
 
 
+1 #3 Nico 2013-10-22 07:02
Dit is die pad na ateisme via 'n ompad. Die sg 'moderne mens' kan nie meer aan bo-natuurlike wesens glo nie. Die begin is met die duiwel maar dit eindig by God. As geloof in een bo-natuurlike wese opsioneel raak tsv wat die Bybel se waarom nie alle bo-natuurlike wesens nie en uiteindelik ook God nie. Dit is die vrug van die histories-kritiese teologie en die evolusie leer. Partymaal as mens hoor van die afvalligheid in 'n kerk wat tot onlangs nog 'n lig op 'n staander in 'n donker wereld was, dan raak mens effens moedeloos maar dan dink ek aan die profetiese rede van ons Here Jesus in Lukas 21 in vers 28 "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is."
Hoor julle al Sy voedstappe? Hy is nie meer ver nie! Kyk op! Hy kom met die wolke.
 
 
+1 #2 Henrietta Klaasing 2013-10-20 17:41
Enigeen wat die dokument oopklik en erns maak daarmee deur op die skakels te klik, sal besef dat hier ‘n deurdringende studie van hierdie saak gemaak is. BAIE baie dankie Jan, dit is duidelik dat daar vele ure hieraan spandeer is en soos ek jou ken, ewe veel of meer ure in gebed voor die Here om na Sy Wil te vra.
 
 
+1 #1 Kevin 2013-10-20 09:16
More Jan.

Ek het, dank die Here daarvoor, vanoggend terwyl die reen so lekker hier in Pta val op jou artikel afgekom via facebook. Ek wil vir jou dankie sê vir die waarheid wat jy bewaar! Hoe verwag ons dat God deur onse Here Jesus ons land ooit kan genees as die kerkleiers in die hande vd bose speel. Soveel mense se bloed gaan op hulle hande wees vir die snert wat hulle kwyt raak. Maar ek dank die Here vir iemand soos jy wat nog vir die waarheid opstaan. Terwyl ek jou artkel lees toe kom die woorde van Jesus in my gedagtes op wat sê " nie almal wat vir my sê Here Here sal in die koninkryk van God ingaan nie" Wees geseend my broer in die geloof in Jesus Christus.

Weet jy staan nie alleen in die waarheid nie. Ek bid vir jou om vas te staan totdat ons Koning weer kom!

Groete.

Kevin.